Development of the tensor model of multipath qоe-routing in an infocommunication network with providing the required quality rating

Oleksandr Lemeshko, Maryna Yevdokymenko, Naors Y. Anad Alsaleem
2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
В роботi запропоновано вирiшення актуального питання щодо забезпечення необхiдного рiвня якостi сприйняття в iнфокомунiкацiйнiй мережi, яке полягає в розробцi математичної моделi багатошляхової QoE-маршрутизацiї iз забезпеченням необхiдного рейтингу якостi. При цьому розрахунок рейтингу якостi потребує введення в математичну модель маршрутизацiї додаткових умов для отримання показникiв середньої мiжкiнцевої затримки та ймовiрностi втрат пакетiв. Для цього є доцiльним використання тензорної
more » ... ання тензорної формалiзацiї даних умов при реалiзацiї багатошляхової стратегiї маршрутизацiї. Саме такий спосiб розширення математичних моделей (введення додаткових аналiтичних умов) є бiльш гнучким i дозволить у повнiй мiрi враховувати всю складнiсть взаємозв'язку мережних параметрiв в межах QoE. Виходячи з цього, якiсть сприйняття передачi мови визначається не такими абсолютними значеннями затримок i ймовiрностей втрат, оскiльки їх взаємозв'язком. В результатi дослiдження запропонованої моделi розраховано кiлькiсний показник рейтингу якостi, який в порiвняннi з рекомендованими показниками згiдно iснуючих рекомендацiй дозволяє оцiнити виконання заданого рiвня QoE. Тобто при заданiй iнтенсивностi трафiку в мережi розрахованi показники середньої мiжкiнцевої затримки та ймовiрнiсть втрат пакетiв дозволяють оцiнити якiсть сприйняття завдяки розрахунку рейтингу якостi та свiдчать про працездатнiсть запропонованого рiшення. Та навпаки, завдяки розробленої моделi QoE-маршрутизацiї представляється можливим контролювати ймовiрнiсть втрат i середню мiжкiнцеву затримку пакетiв в iнфокомунiкацiйнiй мережi, щоб забезпечити виконання заданих QoE-вимог. Також в роботi проведено порiвняльний аналiз iз потоковою моделлю багатошляхової маршрутизацiї, яка базується на використаннi метрики IGRP, що дозволив оцiнити ефективнiсть запропонованого рiшення та продемонстрував виграш щодо рейтингу якостi вiд 12 до 25 % в залежностi вiд вихiдних даних Ключовi слова: iнфокомунiкацiйна мережа, якiсть сприяття iнфокомунiкацiйної послуги, середня мiжкiнцева затримка, ймовiрнiсть втрат пакетiв, тензор, маршрутизацiя, рейтинг якостi UDC 621.391
doi:10.15587/1729-4061.2018.141989 fatcat:yl5foeskkbbgjmcgpgmgc6v6ha