A compilation study on the staff definitions and employment problems of the personnel working in the sports services of metropolitan municipalitiesBüyükşehir belediyelerinin spor hizmetlerinde çalışmakta olan personelin kadro tanımları ve istihdam problemlerine yönelik derleme bir çalışma

Fatih Dinç, Tekin Çolakoğlu, Serkan Kurtipek
2019 Journal of human sciences  
In this study, the personnel needs of the metropolitan municipalities employed in the sports services, the staff definitions and the situation related to the employment process were determined. It is aimed to examine the problems. The research is designed using descriptive and reviewing method.The sport services are defined as an assignment in the article 59 of the Constitution of the Republic of Turkey with the expression "The State shall take measures to develop the physical and mental health
more » ... l and mental health of Turkish citizens of all ages, and encourage the spread of sports among the masses". Local governments are a form of government that is in direct contact with society, as a public legal entity. The Constitution imposes responsibility on local governments in terms of the implementation of sports services, with these expressions. Furthermore, it is seen that the Municipal Law No. 5393 also imposes various responsibilities and duties. Services shall be provided by municipalities are counted in the subparagraph (a) of the article 14 of Law No 5393. These include the task of carrying out or making youth and sports services. Personnel recruitment is needed to carry out these duties and responsibilities. The employment of the municipalities, which are public legal entities, is subject to the Constitution and the law. In the article 128 of the Constitution, there is mentioned that public legal entities are obliged to execute public services shall be carried out by public servants and other public employees. The definition and description of civil servants are made in the Civil Servants Law No. 657. In the study, it was concluded that the terms of reference of the personnel to be stipulated in the sports services carried out metropolitan municipalities and to include their titles in the relevant legislation.Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file. ÖzetBu çalışmada büyükşehir belediyelerinin spor hizmetlerinde çalıştırılan personel ihtiyacı, kadro tanımları ve istihdam süreci ile ilgili durum tespit edilmiştir. Sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi esas alınmış betimsel yöntem kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59. Maddesinde; "Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder" ifadesiyle spor hizmetlerini bir ödev olarak tanımlamaktadır. Yerel yönetimler kamu tüzel kişisi olarak topluma doğrudan temas eden bir yönetim biçimidir. Anaysa bu ifadelerle, spor hizmetlerinin yürütülmesi açısından yerel yönetimlere sorumluluk yüklemektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun da çeşitli sorumluluk ve ödevler yüklediği görülmektedir. 5393 sayılı kanunun 14. maddesi (a) bendinde yürütmesi gereken hizmetler sayılmıştır. Bunlar arasında gençlik ve spor hizmetlerini yapmak veya yaptırmak görevlerine de yer verilmiştir. Bu görev ve sorumlulukların yürütülmesi için ise personel istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir kamu tüzel kişisi olan belediyelerin, personel istihdamı Anayasa'ya ve kanuna tabidir. Anayasanın 128. maddesinde, kamu tüzel kişiliklerin yürütmekte yükümlü olduğu kamu hizmetlerini, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütebileceği hükmü bulunmaktadır. Memurların kim olduğu ve tanımı ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılmaktadır. Çalışmada büyükşehir belediyelerinde yürütülen spor hizmetlerinde istidam edilecek personelin görev tanımı yapılarak ilgili mevzuatta unvanlarına yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
doi:10.14687/jhs.v15i4.5616 fatcat:3uq6qrymvfaefc5ig6rgo3wa3a