İmgelerin Dili: Sanatın Tarihini Değiştiren İmgeler- Pisuvar Ve Coca-Cola Şişesi

Arzu UYSAL
2018 Turkish Studies  
ÖZET Bir pisuvar nasıl olur da sanat tarihini dönüştüren, yeni söylemler yazılıp çizilmesine neden olan bir etkiye sahip olur? Ya da bir Coca-Cola şişesi nasıl olur da bir çöpe gitmeden önce anlık bir duygu ile sanatçının yapıtında tarih değiştiren bir imge olarak yerini alır? Zihinleri zorlayarak farklı kurgulara sahne olan bu imgeler üretildikleri zamanı-dönemi şaşırttıkları gibi şu anda da dikkat çekmeye devam etmektedirler. İlki üretimden çıktığı gibi sadece ters yerleştirilerek bir
more » ... rilerek bir yarışmaya yapıt olarak gönderilirken, diğeri ise, günlük yaşamın "çöp"-atık nesnesi olan bir şişenin (Coca-Cola şişesi) kâğıt üzerine birden çok tekrarı ile yorumlanarak, herkesin ulaşabileceği, anlayabileceği bir sanat yapıtına dönüşür. 19. yüzyılda farklı arayışlara yönelen sanatçı, 20. yüzyıla gelindiğinde tamamen bağımsız yeni söylemlerin içinde bulmuştur kendini. Pisuvar, 19. yüzyılın ikinci yarısında üretilen ve söylem olarak çok etkileyici sonuçlar doğuran bir imgedir. 20. yüzyılın en etkili imgelerinden Coca-Cola şişesi imgesi ile Warhol'un bakış açımızı değiştiren ve hala sorgulanan sanat anlayışı sanatın tarihini yeniden yazmıştır. Kimi zaman yaşanan toplumsal travmaların sonucu olarak kimi zaman da sanatçının ruh halinin ürettiği bu imgeler günümüzde hâlâ konuşulmakta ve üzerinden yapılan sayısız okumalara neden olmaktadır. Bu makalede Marcel Duchamp'ın "Çeşme/Pisuvar-Fountain" ve Andy Warhol'un "Yeşil Coca-Cola Şişeleri-Green Coca-Cola Bottles" adlı yapıtlarından yola çıkılarak eser analizi yapılacaktır. Ayrıca bu imgelerin bir sanat nesnesine dönüşmesine neden olan sanatçı psikolojisi ve iki sanatçı arasındaki ortak noktalara dair yorumlar yapılmaya çalışılacaktır. ABSTRACT How does a urinal have an effect that transforms the history of art and causes new discourses to be written and drawn? Or how does a Coca-Cola bottle take its place as a moment-shifting image in the artist's work with a sudden feeling before going to a trash? These images, which are the scene of different fictions continue to draw attention as they surprised the time-period which they were produced in. It is transformed into a work of art that everyone can understand and understand by interpreting with a plurality of revolutions on a paper (Coca-Cola bottle) paper which is a "garbage" object of daily life. In the 19th century, the artist turned to different quests and found himself in completely new independent discourses in the 20th century. Urinal is an image produced in the second half of the 19th century and has very impressive results as discourse. It is the Coca-Cola bottle from the 20th century's most influential sources, and Warhol's words have changed our point of view. As a result of occasional social traumas, sometimes these artifacts produced by the mood of the artist are still being spoken today and causing numerous readings to be made. In this article, a work analysis will be made by the works of Marcel Duchamp's "Fountain" and Andy Warhol's "Green Coca-Cola Bottles". In addition, interpretations will be made on the common points between the artist psychology and the two artists, which cause these images to turn into an art object.
doi:10.7827/turkishstudies.13351 fatcat:3cqeavtjtncr7hmkrkekumz73i