FINANSOWANIE OŚWIATY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

Mieczysław Adamowicz, Michał Kmieciński
2017 Rozprawy Społeczne  
Czasopismo Open Access, wszystkie artykuły udostępniane są na mocy licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Streszczenie Oświata finansowana jest gównie ze środków budżetu państwa transferowanych do jednostek samorządu terytorialnego w formie subwencji i dotacji. Około 62% subwencji oświatowej otrzymują gminy. Niedostatek środków z budżetu szkoły uzupełniają
more » ... szkoły uzupełniają z zasobów własnych oraz ze źródeł funduszy Unii Europejskiej, różnych fundacji i źródeł prywatnych. Wielkość subwencji oświatowej ustalana jest według algorytmu przyjmowanego dla konkretnego roku i dzielona między jednostki samorządu terytorialnego (JST) według liczby uczniów. Przy naliczaniu subwencji brany jest pod uwagę stopień awansu zawodowego nauczycieli, liczbę uczniów niepełnosprawnych, typ szkoły i in. W budżecie państwa ustala się także środki na wychowanie przedszkolne i inne cele takie, jak np. wyprawka szkolna. Poziom wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej przez samorządy jest zróżnicowany. Samorządy finansują z własnych źródeł szereg zadań oświatowych powierzając je organom obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Finansowanie zadań oświatowych z Programów Europejskich stanowiło znaczące wsparcie dla jakości oświaty i rozwoju kompetencji. Słowa kluczowe: finansowanie oświaty, budżet państwa, sytuacja oświatowa, dotacje celowe, algorytm podziału subwencji oświatowej Summary Education is financed mostly by the national budget funds transferred to the local government units in the form of subsidies and grants. About 62% of those educational subsidies are received by communes. Schools compensate for the deficiency of budget funds with their own resources and with the resources from UE, from various foundations or private sources. The amount of the educational subsidy is determined according to an algorithm adopted for a given year and is divided between local government units on the basis of the number of schoolchildren. While calculating the subsidy, the teachers' professional advancement degree, the number of disabled schoolchildren, type of school and other factors are taken into consideration. The resources for pre-school education and for different purposes, like school supplies, are provided for in the national budget. The extent to which local government units consume the educational component of the general subsidy is varied. Local governments finance educational activities from their own resources, by assigning them to bodies responsible for economic and administrative support of schools. The financing of educational tasks using EU funds has constituted significant support for the quality of education and development of competences.
doi:10.29316/rs.2017.8 fatcat:yckwijg5qjhj3gblbofkjt73ri