The Economic Determinants of Structural Changes in the Global Market for Innovative Technologies
Економічні детермінанти структурних змін світового ринку інноваційних технологій

T. V. Umanets, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research of NAS of Ukraine, A. I. Butenko, L. V. Grynevych, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research of NAS of Ukraine, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics
2020 Bìznes Inform  
ЕКОНОМіКА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 51 БІЗНЕСІНФОРМ № 1 '2020 www.business-inform.net УДК 330.341.4:[339.13:681.5](045) JEL: O30; O32 ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН СВІТОВОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2020 УМАНЕЦЬ Т. В., БУТЕНКО А. І., ГРИНЕВИЧ Л. В. УДК 330.341.4:[339.13:681.5](045) JEL: O30; O32 Уманець Т. В., Бутенко А. І., Гриневич Л. В. Економічні детермінанти структурних змін світового ринку інноваційних технологій Метою статті є оцінка світових трендів розвитку ринку
more » ... у ринку інноваційних технологій на основі економічних детермінант його структурних змін і визначення причин, що знижують ефективність даного процесу. Окреслено основні завдання та інструментарій досягнення поставленої мети. Обґрунтовано актуальність дослідження світових трендів розвитку ринку інноваційних технологій. Відповідно до мети і завдань статті означено сутнісне наповнення категорії «ринок інноваційних технологій». В основу дослідження світових тенденцій розвитку ринку інноваційних технологій покладено регіональну та секторальну ознаки в розрізі трьох груп країн світу: Північної та Південної Америки, Європи, Південно-Східної та Східної Азії. Сформовано систему індикаторів світових тенденцій розвитку світових ринків інноваційних технологій за чотирма блоками. Здійснено аналіз і узагальнення виявлених тенденцій розвитку даного ринку за період 2010-2018 рр. за такими напрямками, як: глобальний розвиток економіки, експорт товарів високого технологічного рівня, витрати на дослідження та розробки НДДКР, людський капітал. Обґрунтовано п'ять основних тенденцій розвитку даного ринку та визначено причини, що знижують ефективність цього процесу. З метою розвитку ринку інноваційних технологій кожній країні запропоновано приділяти пильну увагу як з боку держави, так і з боку підприємців ключовому виробничому активу створення передового виробництва -цифровим платформам. Ключові слова: інновації, інноваційні технології, ринок інноваційних технологій, світові тенденції, структурні зміни. DOI: Табл.: 9. Бібл.: 15. Уманець Тетяна Василівна -доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Французький бульвар, 29, Одеса, 65044, Україна) E-mail: uman_tat@ukr.net Бутенко Анатолій Іванович -доктор економічних наук, професор, завідувач відділу розвитку підприємництва, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Французький бульвар, 29, Одеса, 65044, Україна) Гриневич Людмила Володимирівна -доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (пров. УДК 330.341.4:[339.13:681.5](045) JEL: O30; O32 Уманец Т. В., Бутенко А. И., Гриневич Л. В. Экономические детерминанты структурных изменений мирового рынка инновационных технологий Цель статьи -оценка мировых трендов развития рынка инновационных технологий на основе экономических детерминант его структурных изменений и определение причин, снижающих эффективность данного процесса. Обозначены основные задачи и инструментарий достижения поставленной цели. Обоснована актуальность исследования мировых трендов развития рынка инновационных технологий. В соответствии с целью и задачами статьи определено сущностное наполнение категории «рынок инновационных технологий». В основу исследований мировых тенденций развития рынка инновационных технологий положены региональный и секторальный критерии в разрезе трех групп стран мира: Северной и Южной Америки, Европы, Северо-Восточной и Восточной Азии. Сформирована система индикаторов мировых тенденций развития рынка инновационных технологий в разрезе четырех блоков. Осуществлены анализ и обобщение выявленных тенденций за период 2010-2018 гг. по таким направлениям, как: глобальное развитие экономики, экспорт товаров высокого технологического уровня, затраты на исследования и разработки НИОКР, человеческий капитал. Обоснованы пять основных тенденций развития данного рынка и определены причины, снижающие эффективность этого процесса. С целью развития рынка инновационных технологий каждой стране предложено уделять особое внимание как со стороны государства, так и со стороны предпринимателей ключевому производственному активу создания передового производства -цифровым платформам. Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, рынок инновационных технологий, мировые тенденции, структурные изменения. Табл.: 9. Библ.: 15. Уманец Татьяна Васильевна -доктор экономических наук, профессор, старший научный сотрудник отдела развития предпринимательства, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины (Французский бульвар, 29, Одесса, 65044, Украина) E-mail: uman_tat@ukr.net Бутенко Анатолий Иванович -доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом развития предпринимательства, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины (Французский бульвар, 29, Одесса, 65044, Украина) Гриневич Людмила Владимировна -доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики и учета, Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (пер. UDC 330.341.4:[339.13:681.5](045) JEL: O30; O32 Umanets T. V., Butenko A. I., Grynevych L. V. The Economic Determinants of Structural Changes in the Global Market for Innovative Technologies The article is aimed at evaluating the global tendencies in the development of market for innovative technologies, based on the economic determinants of its structural changes, and identifying the reasons that reduce efficiency of this process. The main tasks and instrumentarium for achieving the goal are indicated. The relevance of research on the global tendencies in the development of market for innovative technologies is substantiated. In accordance with the purpose and tasks of the article, the essential filling of the category of «market for innovative technologies» is defined. The research on the global tendencies in the market for innova-ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ БІЗНЕСІНФОРМ № 1 '2020 www.business-inform.net tive technologies is based on both the regional and the sectoral criterion in the context of three groups of countries: North and South America, Europe, Northeast and East Asia. A system of indicators of global tendencies in the development of the market for innovative technologies in the context of four blocks is formed. The identified tendencies for the period 2010-2018 are analyzed and summarized according to the directions such as global economic development, exports of high-tech goods, research and advanced development costs, and human capital. Five main tendencies in the development of this market are substantiated and the reasons for a reduction in efficiency of this process are defined. In order to develop the market for innovative technologies, each country is suggested to pay special attention to the key production asset of the creation of advanced production, that is -digital platforms, both from the part of the State and from the part of entrepreneurs.
doi:10.32983/2222-4459-2020-1-51-62 fatcat:5ovr4f7uhbbnjixfxtql66alai