Olumsuz Ekonomik Dönemlerde Bankaların Kredilendirme Davranışlarının Analizi: 2008 - 2016 Dönemi Türk Bankacılık Sisteminde Bir Uygulama - Analysis Bank Loans Behaviour in Negative Economic Prediods: A Case Study in Turkish Banking System 2008-2016

MEHMET ARSLAN, CEMİL ŞENEL
2018 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Bankacılık sektörü, özellikle Türkiye ekonomisinde, mali kesimin yaklaşık %80'nin temsil etmesi ve kaynak tahsisinde oynadığı kritik rol itibariyle belirleyici bir güce sahiptir. Bankaların özellikle, olumsuz ekonomik şartlarda gösterdikleri kredilendirme davranışlarının belirlenmesi hem ekonomik büyüme, bankaların mali sağlığı ve kamu kesimi ekonomik planlama ve politika geliştirme açsından önemlidir. Bu amaçla, Türkiye'deki bankaların olumsuz ekonomik dönemlerdeki kredi davranışları
more » ... i davranışları Dinamik Panel Veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Toplam Krediler bağımlı değişkenini, Toplam Krediler/ Toplam Aktif oranı ile Toplam Aktifler en yüksek anlamlılık düzeyinde (P=0.000) açıklayıcı değişkenler olduğu görülmüştür. Toplam Aktiflerin ve Toplam Kredi /Toplam Aktif oranının sırayla denklemdeki katsayıları %2,72 ve 0.0004289 düzeyinde; ROA (P=0.000) anlamlılık düzeyinde -0.001448; GSYH (P=0.008) anlamlılık düzeyinde 0.0089913; Likit Aktifler/Toplam Aktiflerin (P=0.008) anlamlılık düzeyinde 0.0001132; SYO (P=0.078) anlamlılık düzeyinde 0.0004535 olarak toplam kredilere etkisi tespit edilmiştir. Abstract Banking sector plays an important role in Turkish economy, representing 80% of the financial sector and being a critical component of resource allocation. The lending policies of the banks are particularly important in terms of general robustness of the banking sector along with goverment planning and policy making. In this perspect, the lending policies of banks in Turkey during negative economic periods are studied using dynamic panel data analysis. The results indicate that with respect to the dependent
doi:10.20491/isarder.2018.452 fatcat:y6fdrpgblzcwdgv5kzd5dzmumu