Stabilized Stannous Fluoride Dentifrice as a Dental Plaque Inhibitor and an Antigingivitis Agent: Meta-Analysis
Stabilizowany fluorek cyny w paście do zębów jako inhibitor płytki nazębnej i związek o działaniu przeciwzapalnym – metaanaliza

Tomasz Konopka, Ewa Iwanicka-Grzegorek, Agnieszka Mielczarek
2016 Dental and Medical Problems  
A -koncepcja i projekt badania, B -gromadzenie i/lub zestawianie danych, C -analiza i interpretacja danych, D -napisanie artykułu, E -krytyczne zrecenzowanie artykułu, F -zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu Streszczenie Wprowadzenie. Stabilizowany fluorek cyny w paście do zębów może być skutecznym inhibitorem płytki nazębnej oraz związkiem przeciwzapalnym. Działania takie udowodniono w badaniach in vitro. Cel pracy. Metaanaliza dotychczas przeprowadzonych randomizowanych badań kontrolnych
more » ... h badań kontrolnych skuteczności pasty ze stabilizowanym fluorkiem cyny w odniesieniu do redukcji płytki nazębnej (wskaźnik TMQHPI) i zmniejszania zapalenia dziąseł (wskaźnik MGI) w okresie 6 miesięcy względem pasty stanowiącej kontrolę negatywną. Materiał i metody. W bazach Medline i Scopus dokonano przeglądu piśmiennictwa za okres od stycznia 1997 do czerwca 2015 dotyczącego wpływu stabilizowanego fluorku cyny w paście do zębów na płytkę nazębną oraz zapalenie dziąseł. Do wyliczenia skumulowanej różnicy średnich zastosowano model z efektem zmiennym. Wyniki. Do metaanalizy wpływu pasty z fluorkiem cyny na redukcję wskaźnika płytki nazębnej po 6 miesiącach szczotkowania włączono 4 badania, w których oceniano łącznie w punkcie końcowym 336 osób w grupie badanej oraz 362 w grupie kontrolnej. W celu metaanalizy wpływu pasty z fluorkiem cyny na ograniczenie zapalenia dziąseł włączono 2 badania, w których na końcu obserwacji oceniano 128 osób w grupie badanej oraz 130 w grupie kontrolnej. Wykazano istotnie większą redukcję TMQHPI w całej jamie ustnej po zastosowaniu pasty z fluorkiem cyny (D = 0,19 ± 0,19, p = 0,0492) i trzy uwzględnione badania potwierdzały znamienną przewagę tej pasty w hamowaniu rozwoju płytki nazębnej względem kontroli negatywnej (test jednorodności p < 0,0001, I2 = 97,2%). Stwierdzono istotne zmniejszenie intensywności stanu zapalnego wyrażanego za pomocą wskaźnika MGI po użytkowaniu tej pasty (D = 0,38 ± 0,1, p = 0,0000) i oba badania potwierdziły jej przewagę w działaniu przeciwzapalnym w porównaniu z produktami z monofluorofosforanem sodu (test jednorodności p = 0,0026, I2 = 88,9%). Wnioski. Zastosowanie pasty do zębów ze stabilizowanym fluorkiem cyny zapewnia istotne klinicznie ograniczenie zapalenia dziąseł i w mniejszym stopniu hamuje powstawanie płytki nazębnej. W związku z brakiem działań niepożądanych, głównie przebarwień zębów, pasty takie mogą być użytkowane długotrwale (Dent. Med. Probl. 2016, 53, 2, 260-267). Słowa kluczowe: pasta do zębów, zapalenie dziąseł, płytka nazębna, fluorek cyny, metaanaliza. Abstract Background. In vitro studies proved that the stabilized stannous fluoride in the dentifrice can be both an effective dental plaque inhibitor and an antigingivitis agent. Objectives. The aim of the study was a meta-analysis of previously conducted randomized control studies determining the clinical effectiveness of stabilized stannous fluoride dentifrice with respect to the reduction of the dental plaque (TMQHPI) and reducing gingivitis (MGI) in the period of 6 months, and compared to the negative control. Material and Methods. Basing on the MEDLINE and SCOPUS databases, the authors reviewed literature from January 1997 to June 2015 regarding the impact of the stabilized stannous fluoride containing dentifrices for dental plaque and gingivitis. Random effects model was used to calculate the weighted mean difference. Results. For the purpose of meta-analysis of the effect of stannous fluoride containing dentifrice on the reduction of the plaque after 6 months of brushing, 4 studies were evaluated. In order to check the influence of SnF 2 -containing dentifrice on gingivitis reduction, meta-analysis included two studies. The significant reduction of TMQHPI in the oral cavity was observed for SnF 2 dentifrice (D = 0.19 ± 0.19, p = 0.0492). Three of the mentioned studies confirmed the significant advantage of this toothpaste in reducing plaque when compared to the negative control (test of heterogeneity p < 0.0001, I2 = 97.2%). Statistically significant reduction of the intensity of gingivitis, expressed with the MGI index, was observed when this toothpaste was used (D = 0.38 ± 0.1, p = 0.0000). Both of the studies confirmed the superiority in anti-inflammatory action when compared to the products containing sodium monofluorophosphate (test of heterogeneity p = 0.0026, I2 = 88.9%). Conclusions. Using the dentifrice containing stabilized stannous fluoride guarantees statistically significant difference in reducing gingivitis and, in smaller range, reduces dental plaque. Due to lack of side effects, mainly teeth discolorations, such toothpastes may be used for a long period of time (Dent. Med. Probl. 2016, 53, 2, 260-267 ). Konflikt interesów: nie występuje Praca wpłynęła do Redakcji: 1.03.2016 r. Po recenzji: 15.03.2016 r. Zaakceptowano do druku: 21.03.2016 r.
doi:10.17219/dmp/62275 fatcat:3tphqzyxnbdjpmjgxelcosx6de