Software Vulnerability Analysis and Discovery using Deep Learning Techniques: A Survey

Peng Zeng, Guanjun Lin, Lei Pan, Yonghang Tai, Jun Zhang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3034766 fatcat:3fpbunyedza2ree3ozle6o63ce