Accreditation and the external quality assurance of the university in response to the internationalisation of university degree programmes and the setting up of the European Higher Education Area

Josep Grifoll i Saurí
2007 Educar  
Resum Aquest article relaciona el nou entorn en què les universitats se situen amb l'establiment de l'espai europeu d'educació superior (EEES) i l'ús de mecanismes de garantia de la qualitat externa (acreditació). Davant de la necessitat de preservar la característica de bé públic que té la formació universitària en un entorn de competitivitat creixent que prové de la internacionalització, l'article assenyala el desenvolupament dels mecanismes de garantia de la qualitat en els sistemes
more » ... s sistemes universitaris com a element clau per equilibrar les forces del lliure mercat, tot estimulant una distribució adequada de prioritats i recursos en pro de la modernització de les universitats en un territori determinat. A la segona part, s'hi presenta un seguit de reflexions al voltant dels estàndards d'acreditació que es proposen per als programes universitaris, en la línia d'obrir un debat sobre el disseny de la formació universitària, més enllà de l'objectiu d'explicitar-ne de manera immediata el reconeixement extern de la qualitat, entenent que els estàndards han de pensar-se com una via de transformació progressiva de la universitat. Paraules clau: espai europeu d'educació superior, assegurament de la qualitat, acreditació, bé públic. Abstract. Accreditation and the external quality assurance of the university in response to the internationalisation of university degree programmes and the setting up of the European Higher Education Area This article associates the new context of the universities with the setting up of the European Higher Education Area and the use of external quality assurance mechanisms (accreditation). In view of the need to preserve the characteristic of university education as a public good within the context of increasing competitivity stemming from internationalisation, the article points to the development of quality assurance systems in university systems as a key element in balancing out free market forces by stimulanting the adequate distribution of priorities and resources in favour of the modernisation of the universities within a given geographical area. The second part of the article gives a series of reflections on the accreditation standards being proposed for university programmes as a way of opening a debate on the design of university education beyond the more immediate aim of the external recognition of quality, with accreditation standards understood as being a way for progressively transforming the university.
doi:10.5565/rev/educar.153 fatcat:bbmtu522cvft3a63pkd4jaiwkq