Host plant effect on the activity of digestive enzymes of the gypsy moth caterpillars

Slobodan Milanovic, Jelica Lazarevic, Marija Mrdakovic, Milena Vlahovic, Zoran Miletic
2008 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Извод: Хранљива вредност лишћа биљке хранитељке, као и садржај продуката секундарног метаболизма, утичу на параметре који карактеришу раст и раз виће инсеката. Овај утицај се може остварити преко ензима варења од чије ак тивности зависи степен искоришћења унете хране. У раду су приказани ре зултати испитивања утицаја исхране лишћем три врсте храста цер (Quercus cerris), лужњак (Q. robur) и китњак (Q. petraea), на раст, развиће и активност ди гестивних ензима ларви губара (Lymantria dispar L.)
more » ... antria dispar L.) IV ступња. У односу на ларве храњене лишћем цера и лужњака, ларве храњене китњаком су имале нај мању телесну масу, најмањи садржај протеина и највећу специфичну актив ност протеаза у средњем цреву. Специфична активност амилазе је била значај но смањена у средњем цреву ларви храњених лужњаком док биљка храни тељка није утицала на трајање развића ларви до уласка у IV ступањ. Како би се објаснили добијени резултати, истовремено је вршена анализа хемијског са става лишћа којим су храњене гусенице током II и IV ларвеног ступња. Кључне речи: губар, храстови, дигестивни ензими HOST PLANT EFFECT ON THE ACTIVITY OF DIGESTIVE ENZYMES OF THE GYPSY MOTH CATERPILLARS Abstract: Insect growth and development depend on nutritive value and secondary metabolite content of their host plants. This influence may be exerted through chang ing the activity of digestive enzymes which further affects efficiency of conversion of ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2008, бр. 98, стр. 127142 BIBLID: 03534537, (2008), 98, p 127142 UDK: 630*453+131.3:595.78 Lymantria dispar Оригинални научни рад мр Слободан Milanović S., Lazarević J., Mrdaković M., Vlahović M., Miletić Z. 2008. host plant effect on the activity of digestive enzymes of the gypsy moth caterpillars. Bulletin of the Faculty of Forestry 98: 127142. Слободан Милановић, Ј. Лазаревић, М. Мрдаковић, М. Влаховић, З. Милетић 128 ingested food. This paper represents the results of investigation of feeding effects on the leaves of three oak species (Quercus cerris, Q. robur and Q. petraea) on growth, development and digestive enzyme activities of the 4 th instar gypsy moth larvae (Lymantria dispar L.). Compared to larvae fed on Q. cerris and Q. robur leaves, larvae fed on Q. petrea exhibited the lowest body mass, midgut protein content and specific protеase activity. Specific amylase activity was significantly reduced in the midguts of larvae fed on Q. robur while host plant did not affect larval duration upon molting into the 4 th instar. Concomitant chemical analyses of leaves given to the 2 nd and 4 th instar larvae was carried out in order to explain the obtained results.
doi:10.2298/gsf0898127m fatcat:rvma4sc75fd7nk5kyuobxtlaoe