DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ KURANI KERİM, HZ. MUHAMMED'İN HAYATI VE TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSLERİNE İLİŞKİN ÖZ ALGILARI

Bilal YORULMAZ
2014 Öneri Dergisi  
Özet Bu araştırma D n Kültürü ve Ahlak B lg s öğretmenler n n Seçmel Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed' n (sav) Hayatı ve Temel D n B lg ler dersler ne yönel k öz algılarını ortaya koymayı amaçlayan b r alan araştırmasıdır. Araştırmaya 2012 yılında Türk ye'n n çeş tl ller nde görev yapan 806 D n Kültürü ve Ahlak B lg s öğretmen katılmıştır. Araştırmada ver toplama aracı olarak anket kullanılmış ve bu anket n gel şt r lmes nde daha önce yapılan b l msel çalışmalardan ve d n eğ t m alanında çalışan
more » ... dem syenlerden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda elde ed len bulgular c ns yet, h zmet süres ve mezun yet durumu değ şkenler ne göre çözümlenm ş ve değerlend r lm şt r. Değerlend rme sonucunda bu değ şkenlere göre bazı alanlarda farklılaşmaların olduğu, genel olarak se öğretmenler n kend yeterll kler n çoğunlukla " y " olarak n telemeler ne karşın %89'unun seçmel derslerle lg l h zmet ç eğ t me ht yaç duyulduğunu fade ett kler görülmüştür. Anahtar Kelimeler: D n Eğ t m , Seçmel Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed' n (sav) Hayatı ve Temel D n B lg ler Dersler , D n Kültürü ve Ahlak B lg s Öğretmenler n n Öz Algıları Abstract s f eld research stud ed the self-percept on of teachers of the course "Culture of Rel g on And Knowledge of Eth cs" about the new elect ve courses "Qur'an", " e L fe of Prophet Muhammed (pbuh)" and "Bas c Rel g ous Knowledge". Part c pants n the research ncluded 806 teachers work ng n Turkey, n 2012. * Marmara Ün vers tes , İlah yat Fakültes , D n Kültürü ve Ahlak B lg s Eğ t m Bölümü, Öğret m Üyes Bilal YORULMAZ e data for the study were collected w th quest onna res created w th the a d of pr or academ c research and rel g ous educators. e study analyzed and evaluated ts f nd ngs under the head ngs of: sex (male or female); number of years taught; and educat on. Teachers generally sa d that the r capab l ty s enough but n-serv ce tra n ng s necessary (%89 of teachers). Keywords: Rel g ous Educat on; Elect ve Courses "Qur'an", " e L fe of Prophet Muhammed (pbuh)" and "Bas c Rel g ous Knowledge"; "Culture of Rel g on And Knowledge of Eth cs" teachers' self-percept on. Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın problem , amacı, sınırlılıkları, yöntem , ver ler n toplanması ve çözümü, evren ve örneklem başlıklarına yer ver ld kten sonra bulgular ele alınacak ve yorumlanacaktır. 1982 Anayasasının 24. Maddes le D n Kültürü ve Ahlak B lg s ders zorunlu hale get r lm ş ve bunun dışındak d n eğ t m n n k ş ler n taleb ne bağlı olduğu fade ed lm şt r: "D n ve ahlak eğ t m ve öğret m Devlet n denet m ve gözet m altında yapılır. D n Kültürü ve Ahlak Öğret m lk ve orta öğret m kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındak d n eğ t m ve öğret m ancak, k ş ler n kend steğ ne, küçükler n de yasal tems lc s n n taleb ne bağlıdır. " [1] 1982 Anayasasında yer alan D n Kültürü ve Ahlak B lg s ders nden sonra M ll Eğ t m Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan 37 Sayılı 'Seçmel Dersler' Konulu Genelge ve Ekler ne göre Ortaokullarda steğe bağlı olarak Kur'an-ı Ker m, Hz. Muhammed' n Hayatı ve Temel D n B lg ler dersler n n okutulmasına karar ver lm şt r [2] . Aslında bu madden n kabulü le beraber 1982 Anayasasının lg l maddes n n kapsamı lk kez tamamen yer ne get r lm ş olmaktadır. 24. maddede yer alan "Bunun dışındak d n eğ t m ve öğret m ancak, k ş ler n kend steğ ne, küçükler n de yasal tems lc s n n taleb ne bağlıdır. " fades bu güne kadar yaygın d n eğ t m kurumları olan Kur'an kursları ve cam ler dışında uygulanmamıştır. Bu dersler n steğe bağlı olarak müfredata dâh l ed lmes n n ardından 24. madden n şlev tam olarak yer ne get r lmeye başlanmıştır. Seçmel dersler n müfredata dâh l ed lmes olumlu b r gel şme ken bu dersler şleyecek öğretmenler n farklı kurumlarda yet şm ş olmaları üzer nde durulması gereken b r konudur. D n Kültürü ve Ahlak B lg s Öğretmenl ğ bölümü lk olarak 1998-1999 eğ t m-öğret m yılında lahyat fakülteler bünyes nde öğret me başlamıştır [3, 18] . Bu yıla kadar lah yat fakülteler hem formasyon eğ t m hem alan eğ t m verm ş [4] bu yıldan sonra se fakülteler n lah yat bölümünden formasyon eğ t m kaldırılmıştır. Böylece lah yat fakülteler İlah yat ve D n Kültürü ve Ahlak B lg s Öğretmenl ğ şekl nde k bölüme ayrılmış lah yatlardan formasyon eğ t m tamamen kaldırılırken, D n Kültürü ve Ahlak B lg s Öğretmenl ğ bölümünün alan dersler azaltılmıştır [5]. 2006-2007 yılında se D n Kültürü ve Ahlak B lg s Öğretmenl ğ Bölümü İlköğret m D n Kültürü ve Ahlak B lg s Eğ t m Bölümü adıyla eğ t m fakülteler ne aktarılmıştır [6]. Bu bölümler n eğ -Bilal YORULMAZ / bilalyorulmaz@marmara.edu.tr Bilal Yorulmaz was born in Kayseri in 1981. He gratuated Marmara University Faculty of eology. He got his master degree in
doi:10.14783/od.v11i41.5000011419 fatcat:nkxebtofrrbxhnvnt3wepxacui