DISCUSSION ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION OF THE ADMISSIBILITY OF EVIDENCE

Z.I. Pshenichnova, A.Yu. Sevastianova
2020 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Севастьянова А.Ю., студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого У новій редакції Кримінального процесуального кодексу України реформовано майже всі процесуальні інститути та приділено значну увагу доказам і доказуванню. Уже стає очевидною необхідність удосконалення його норм щодо допустимості доказів, зокрема, щодо забезпечення прав сторони захисту у збиранні доказів, можливості давати показання з
more » ... авати показання з чужих слів малолітніми особами, запровадження поліграфічного дослідження як різновиду експертизи тощо. Наявність складних та багатогранних підходів до з'ясування сутності допустимості доказів, визнання їх недопустимими в юридичному процесі сприяли появі в українській юридичній науці значної кількості відповідних концепцій стосовно досліджуваної проблематики. У правозастосовній практиці накопичилось чимало питань застосування норм Кримінального процесуального кодексу України щодо допустимості доказів, які потребують вирішення на законодавчому рівні. Теоретичною основою нашого дослідження стали наукові праці з теорії національного та міжнародного права, криміналістики, судової експертизи. Досліджено питання допустимості відомостей, отриманих у результаті застосування поліграфа та гіпнозу у кримінальному провадженні. У статті розглядаються наукові публікації та світова практика щодо впровадження доказової діяльності в національних правових системах, зокрема, розглядаються вимоги Суду щодо допустимості здійснення доказів та діяльності, отриманих у результаті роботи. Таким чином, на основі нашого узагальнення практики викладені основні правила доказів та порядок висловлювань думок щодо необхідності регулювання деяких із них у національному законодавстві та практиці з урахуванням національних судів. Аналіз цього інституту є необхідним у зв'язку з його важливістю для виконання завдань кримінального провадження, забезпеченням конституційних прав і свобод усіх його учасників та, як наслідок, ухваленням законного, справедливого й обґрунтованого вироку суду. Дотримання вимог процесуального закону під час збирання доказів виступає гарантією їх законності, а в подальшому -впливає й на результат кримінального провадження в цілому. Ключові слова: доказування, недопустимі докази, істотне порушення прав людини, поліграф, гіпноз. The new version of the Code of Criminal Procedure of Ukraine reformed almost all procedural institutes and paid considerable attention to evidence and evidence. The need to improve its rules on the admissibility of evidence is already becoming evident, in particular, to ensure the rights of the defense party to collect evidence, to be able to give testimony from others to minors, to conduct polygraphic study as a type of expertise, and so on. Many issues have been raised in law enforcement regarding application norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine on the admissibility of evidence that needs to be resolved at the legislative level. The theoretical basis of our study were scientific works on the theory of domestic and international law, forensics, forensic examination. Difficult and multifaceted approaches to determining the nature of admissibility evidence, their inadmissibility in the legal process contributed to the emergence of a significant number of relevant concepts in the Ukrainian legal science in relation to the investigated issues .The question of the admissibility of information obtained as a result of the use of polygraph and hypnosis for the needs of criminal proceedings is investigated. This article discusses the scientific publications and practice of the European Court of Justice Human Rights on the implementation of evidence-based activities in national legal systems, and in particular examines the requirements of the Court on the admissibility of evidence-based exercise and activity obtained in the course of work results. Thus, based on our generalization of practice set out the basic rules of evidence and procedure for opinions expressed on the need to regulate some of them in the national legislation and practice, taking into account in national courts. The analysis of this institute is necessary in view of its importance for the performance of criminal proceedings, the safeguarding of the constitutional rights and freedoms of all its members and, as a consequence, the adoption of a lawful, fair and justified judgment. Compliance with the requirements of procedural law in the taking of evidence is a guarantee of their legality, and in the future affects the outcome of criminal proceedings as a whole.
doi:10.32782/2524-0390/2020.1.144 fatcat:fj4r2mdv3ffqfcpbutmzp2bhhi