BOEKBESPREKINGEN

Editorial office MAB
1955 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
BOEKBESPREKINGEN AMERIKAANSE ZAKENPHILOSOPHIE door William J. Constandse M.B.A. door Drs S. C. Bakkenist Bij de N.V. Uitgevers-Maatschappij Kosmos is bovengenoemd boekje -het telt slechts 79 bladzijden en is met een grote letter gedrukt -verschenen. Als onder-titel draagt het "Ideeën in de praktijk". Op de stof-omslag vermeldt de uitgeefster enkele bijzonderheden over de schrijver, die voor een beoordeling van betekenis zijn. Constandse heeft in Delft gestudeerd en was daar assistent van Prof.
more » ... ssistent van Prof. Goudriaan. Hij ontving in 1948 op aanbeveling van het Ministerie van O. K. en W . een fellowship van de Netherlands-America Foundation voor Studie aan een Amerikaanse Universiteit. Hij volgde de colleges aan de Harvard University Graduate School of Business Administration en studeerde daar in 1950 af als Master of Business Administration (M.B.A.). Dit verklaart de toevoeging achter de naam M.B.A. Sindsdien is hij in de Verenigde Staten practisch werkzaam. Het boekje werd opgedragen aan "mijn vader, Prof. ƒ. Goudriaan en Prof. Georges Doriot, die mij tot dit werk hebben geinspireerd". Het is alleszins begrijpelijk, dat na het voorgaande de verwachtingen van de lezer hoog zijn gespannen. De schrijver is klaarblijkelijk een veelbelovend "student" geweest. Hij behoort tot de weinige bevoorrechten, die hun Nederlandse opleiding hebben kunnen aanvullen resp. kunnen corrigeren aan een Amerikaanse Universiteit. Sindsdien is hij in het Amerikaanse bedrijfsleven werkzaam. Het is wel een dun boekje, maar in 79 pa gina's kan zeer veel lezenswaard worden neergeschreven. De bekoring en de verdienste zou juist kunnen bestaan in het geringe aantal pagina's. Tot mijn spijt moet ik constateren, dat kennisneming van de inhoud tot teleurstelling leidt. Indien dit het resultaat is van een aantal jaren studeren en practisch werken in de Verenigde Staten is er geen reden te treuren dat maar weinigen tot nu toe een "fellow ship" ontvingen. Het boekje ademt een grote oppervlakkigheid. Nog ernstiger is het echter, dat de schrijver blijkbaar van oordeel is, dat zijn geschrift van grote waarde is en als een synthese moet worden beschouwd van zijn Amerikaanse stage tot nu toe. Dergelijke geschriften zijn gevaarlijk, omdat zij degenen die sceptisch staan tegenover de Amerikaanse theorie en praktijk in het gelijk schijnen te stellen. Gevaarlijk omdat er juist zo veel van de Amerikanen te leren is, wanneer men tenminste door de opper vlakte heendringt en het wezen van methoden en opvattingen onderkent. Juist omdat het een dun boekje is dat door iemand geschreven is, die respectabele antecedenten heeft, is het gevaar groot dat het in vele handen zal komen, die het na lezing met een gevoel van teleurstelling wegleggen en concluderen, dat er maar weinig van Amerika te leren is. Daarom is een ernstige waarschuwing op zijn plaats. Daarom heb ik er in deze boekbeoordeling geen doekjes om gewonden. Constandse heeft met dit boekje noch Nederland, noch de U.S.A. een dienst bewezen. Hij verschaft allerminst een beeld van de Amerikaanse zakenphilosophie.
doi:10.5117/mab.29.14820 fatcat:tpbl6fy3dzbctoc5tdnml4nk2a