KASTAMONU İLİ İŞGÜCÜ PİYASASININ DURUMU VE İŞKUR FAALİYETLERİNİN ANALİZİ

Orhan KANDEMİR
2017 Journal of International Social Research  
Öz Kastamonu İli tarihsel süreçte, işgücü piyasasında yaşanan sorunlar ve istihdam imkânının sınırlı olması nedeniyle önemli düzeyde göç vermiş illerimizden birisidir. Bu nedenle ilin işgücü piyasasında mevcut sorunların analiz edilerek buna yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması önemli bir husustur. Bugün İŞKUR, işgücü piyasası sorunlarını analiz ederek bunlara yönelik aktif istihdam politikaları uygulamaktadır. Bu çerçevede çalışmada öncelikle, il düzeyinde işgücü piyasasına yönelik konu
more » ... sasına yönelik konu ve sorunlar ele alınacak, daha sonra mevcut problemlerin çözümünde önemli bir aktör olan İŞKUR'un aktif istihdam programları kapsamındaki temel faaliyetleri analiz edilerek yorumlanacaktır. Çalışmanın, ilin işgücü piyasasındaki temel problemlerin tespit edilmesi ve çözümünde, politika yapıcılara katkı sağlaması beklenmektedir. Abstract In the historical process, Kastamonu Province is one of our provinces, which has emmigrated considerably because of the problems in the labor market and the limited employment opportunities. For this reason, it is an important matter to present the solution proposals for these problems by analyzing the current problems in the labor market of Kastamonu province. Today, İŞKUR has performed active employment policies towards them by analyzing labor market problems. In this framework in the study, the matters and problems related to the labor market in the province will be tackled first and then the main activities within İŞKUR's active employment programs, which are an important actor in solving existing problems, will be analyzed and interpreted. It is expected that the working will be able to contribute to policy makers in identifying and solving basic problems existing in the labor market of the province.
doi:10.17719/jisr.2017.1960 fatcat:h6t7dbellbfxrfl2vrh2nktlsi