PETROCHEMICAL DIAGNOSTICS OF VOLCANOGENIC ROCKS OF THE UPPER PROTEROZOIC ON THE SOUTH-WESTERN SLOPE OF EAST-EUROPEAN PLATFORM

Т.М. Sokur
2012 Collection of Scientific Works of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine  
ЗАГАльНІТАРЕГІОНАльНІПРОБлЕМИлІТОлОГІЇ/ ОБЩИЕИРЕГИОНАльНыЕПРОБлЕМылИТОлОГИИ УДК (552.313:54):551.72](47-11) т. М. Сокур ПетрохиМичеСкАя диАгНоСтикА ВУлкАНогеННых Пород ВерхНего ПротероЗоя Юго-ЗАПАдНой окрАиНы ВоСточНо-еВроПейСкой ПлАтФорМы т. М. sokur PetroCheMiCal diaGnostiCs of VolCanoGeniC roCks of the uPPer ProterozoiC on the south-western sloPe of east-euroPean PlatforM Метою досліджень є визначення генетичної природи та реконструкція умов формування туфів та туфогенниих аргилітів
more » ... аргилітів бронницьких верств, а також діагностика присутності камуфльованої пірокластики в аргілітах яришевської світи, зіставлення умов перетворення вулканогенних продуктів у бернашівських та зіньківських верствах. Для досягненя мети застосовано мінералогічний, петрографічний, геохімічний та ряд інших методів дослідження аргілітів. Ключові слова: кислий вулканізм, туфи та туфоаргіліти, верхній протерозой, Східноєвропейська платформа. Целью исследований является определение генетической природы и реконструкция условий формирования туфов и туфогенных аргиллитов бронницких слоев, а также диагностика присутствия камуфлированной пирокластики в аргиллитах ярышевской свиты, сопоставления условий преобразования вулканогенных продуктов в бернашевских и зиньковских слоях. Для достижения данной цели были применены минералогический, петрографический, геохимический и ряд других методов исследований аргиллитов. Ключевые слова: кислый вулканизм, туфы и туфоаргиллиты, верхный протерозой, Восточно-Европейская платформа. Purpose of research is to identify of genetic nature and conditions of formation of tuff and tuffaceous mudstones of bronnitsa layers and diagnosis camouflaged pyroclastics in the mudstones of yaryshevskaya formation, comparing the conditions of transformation of volcanogenic products in bernashevka and zinkov layers. To achieve this goal were applied petrographic, geochemical, mineralogical and various other methods of research of mudstone.
doi:10.30836/igs.2522-9753.2012.148843 fatcat:i474vigvrvejfl6r566k32zixu