Miks mõnikord kaob tuju eesti keelt õppida? Demotivatsioon üheksanda klassi eesti keele kui teise keele tundides

Mare Kitsnik, Monika Sooalu
2020 Lähivõrdlusi  
Ülevaade. Õpilasele mõjuvad teise keele tunnis alati mitmesugused seotud tegurid. Kui need on positiivse mõjuga, siis motiveerivad nad õpilast õppima. Kui mõju on aga vastupidine, siis mõjuvad nad õpilasele demotiveerivalt ehk kahandavad tema õppimissoovi. Artiklis vaadeldakse üheksanda klassi eesti keele kui teise keele tundides õpilastele mõjuda võivaid demotiveerivaid tegureid. Artikli aluseks olevas uuringus on viidud läbi suulised individuaalsed poolstruktureeritud intervjuud 20 üheksanda
more » ... vjuud 20 üheksanda klassi õpilasega neljast Tallinna vene õppekeelega koolist ja nende õpilaste eesti keele õpetajatega. Intervjuude analüüsil on selgunud 16 peamist demotiveerivat tegurit, mis jagunevad kolme suurde rühma: õpetajaga seotud, õppeteemade ja -tegevustega seotud ning õpperühmaga seotud tegurid. Õpetajatel oleks kasulik õpilasi demotiveerivaid tegureid paremini tunda, mis võimaldaks neil teha õppetöös vajalikke muudatusi. Võtmesõnad: õpimotivatsioon; demotivatsioon; õpetaja; õppetegevused; õpperühm; eesti keel teise keelena
doi:10.5128/lv30.03 fatcat:kj4m6fqpwfdghgy3rpd6apfyam