Деякі параметри господарськи цінних ознак сорту сої для умов Лівобережного Лісостепу України

М. Я. Шевніков, О. П. Галич, І. І. Лотиш, О. Г. Міленко
2015 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
За результатами вивчення сортів сої виділені най-більш продуктивні сорти, які в умовах Лівобережно-го Лісостепу поєднують короткий період веґетаціїта основні компоненти продуктивності. Погодніумови веґетаційного періоду суттєво впливали натривалість міжфазних періодів. Урожайність на-сіння з однієї рослини залежала від висоти головногостебла, кількості плодоносних вузлів, бобів та насі-нин на рослині. У пізньостиглих сортів проявлявсянегативний вплив висоти прикріплення нижніх бобівна насіннєву
more » ... х бобівна насіннєву продуктивність. As a result of study of sorts of soy the mostproductive sorts which in the conditions of left-bankForest-Steppe zone combine the short period ofvegetation and basic components of the productivityare selected. The weather terms of vegetation periodsubstantially influenced on duration of interphaseperiods. The productivity of seed from one plantdepended on the height of main stem, amount of thefertile knots, bobs and seed on a plant. Late-ripedsorts had negative influence of height of attachmentof lower bobs that showed up on the seedproductivity.
doi:10.31210/visnyk2015.03.04 fatcat:pubsdnuba5a3xmrctnhoresbzm