Bayçiçek Ceremony In Nevruz

Cabbar İŞANKUL
2007 Turkish Studies  
ÖZET Yüzyıllar boyunca Türk kültürünün izlerini taşıyan özelliklerle kutlanan nevruz, Türk boyları arasında ortak bir kültürel bağ oluşturması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Türk halkları bu büyük bayramı değişik törenlerle kutlamaktadırlar. Özbek Türkleri arasında da nevruz, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş "Bayçiçek Merasimi" ile canlı bir şekilde kutlanmaktadır. İşte biz bu makalemizde, önemli bir kültürel değer olan bayçiçek koşukları ve merasimleri üzerinde duracağız. ABSTRACT Nevruz
more » ... z. ABSTRACT Nevruz has been celebrated since centuries with the characteristics carrying the marks of Turkish culture and has got a big importance since Nevruz has became a common cultural connection within Turkish tribes. Turkish nations celebrate this big bairam with diverse ceremonies. Among Ozbek Turks, Nevruz has been celebrated in an enthusiastic fashion by "bayçiçek ceremony", which has been about to be forgotten in present-day. In that sense, in this paper we will mention bayçiçek poetries and ceremonies, which have an important culturel value.
doi:10.7827/turkishstudies.78 fatcat:fpkwviukhnhpjl5knuqlk7koju