Secondary tricuspid regurgitation associated with left-sided valvular disease
Sekundární trikuspidální regurgitace u levostranných chlopenních vad

Zuzana Hlubocká, Gabriela Dostálová
2019 Intervenční a akutní kardiologie  
klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha Sekundární trikuspidální regurgitace (TR) u nemocných s chlopenními vadami levého srdce je nejčastější příčinou trikuspidální insuficience. Při významných mitrálních a aortálních vadách se rozvíjí postkapilární plicní hypertenze a tlakové přetížení pravé komory způsobuje dilataci pravé komory, dilataci trikuspidálního anulu a vznik sekundární TR. Echokardiografie je základní metodou k posouzení etiologie a ke kvantifikaci TR. Umožňuje také
more » ... TR. Umožňuje také měření dilatace anulu, napínání (tetheringu) cípů, velikosti a funkce pravé komory. Magnetická rezonance srdce (CMR) je zlatým standardem při volumetrii a hodnocení systolické funkce pravé komory. Trojrozměrná echokardiografie a MSCT srdce vykazují dobrou korelaci s měřením pravé komory pomocí CMR. Sekundární TR je závažné a progredující onemocnění. Pokud není řešeno, vede k pravostrannému srdečnímu selhání s ireverzibilním postižením pravé komory. Chirurgická léčba TR redukční anuloplastikou pomocí anuloplastického prstence je proto indikována v době operace levostranné vady nejen při významné TR, ale i u nemocných s dilatací anulu a lehčí TR. Izolovaná TR rozvíjející se pozdně po operaci levostranné vady má závažnou prognózu a vyšší operační mortalitu. Indikací k reoperaci izolované sekundární TR je rozvoj symptomů, progrese dilatace nebo počínající dysfunkce pravé komory. Začíná se rozvíjet také katetrizační léčba TR, která využívá zařízení zlepšující koaptaci cípů nebo perkutánní způsoby anuloplastiky chlopně. Klíčová slova: trikuspidální regurgitace, chlopenní vady, echokardiografie, trikuspidální chlopeň, operace. Secondary tricuspid regurgitation associated with left-sided valvular disease Tricuspid regurgitation (TR) secondary to left-sided valvular heart disease is the most frequent cause of tricuspid insufficiency. Severe mitral and aortic valve disease is associated with pulmonary hypertension and right ventricular pressure overload leading to dilatation of right ventricle (RV), dilatation of tricuspid anulus and development of secondary TR. Echocardiography is the technique of choice to evaluate aetiology of TR, quantify its severity and assess the annular dilatation, leaflet tethering , dilatation and systolic function of RV. Cardiac magnetic resonance imaging (MRI) is the gold standard in the assessment of RV volumes and ventricular function. Cardiac CT and 3D echocardiography show a good correlation with MRI in evaluation of RV. Secondary TR is severe and progressive disease. If left untreated, it leads to irreversible RV damage and right heart failure. Surgical annuloplasty with annuloplasty ring is indicated in patients undergoing left-sided valve surgery not only in severe TR but also in mild to moderate TR with annular dilatation. Isolated TR late after left-sided valvular surgery is a severe disease with high operative mortality. Development of symptoms, progression of RV dilatation or impairment of RV function are indications for redo surgery. Novel transcatheter therapies aim at restoring annular dilatation and leaflet coaptation.
doi:10.36290/kar.2018.028 fatcat:x472ta3t3rb7la22tngrolg3t4