Bal Üreten İşletmelerde Maliyet Analizi, Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi ve Maliyet Belirleme Üzerine Bir Örnek Uygulama (Cost Analysis of Honey Producing Property, Investigation of Turkey Accounting Standards and A Case Study on Cost Allocation)

Veli ÖZTÜRK, Mehmet TURGUT
2016 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Bal üreten işletmelerin son yıllarda sayılarının artmasıyla ortaya çıkan rekabet ortamı, işletme sahiplerinin yaptıkları iş ile ilgili maliyetlere önem vermelerine neden olmuştur. Türkiye'de bal üreten işletmelerde ürün maliyetlerinin belirlenmesinde ve muhasebeleştirilmesinde bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Hatta bazı işletmelerin maliyet sistemlerinin olmadığı görülmüştür. Aynı kalitede balı farklı işletmeler farklı fiyatlara satabilmekte ve bu da tüketicilerin kafasını
more » ... afasını karıştırmaktadır. Bal üreten işletmelerin balı alırken, paketlerken ve satarken yaptıkları giderlerin ayrı ayrı izlenmesi gerekirken böyle bir sistemin olmadığı görülmüştür. Bu alanda çok fazla bir çalışma bulunmamaktadır. Genelde literatürde arıcılık ve bal üretimi ile ilgili tez ve makaleler bulunmaktadır. Bal üreten işletmelerde genel kabul görmüş bir maliyet sistemini olmadığı görülmüş ve bu sebepten dolayı böyle bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ilk önce bal üreten işletmelerde üretim süreci incelenmiş ve üretim sürecinde yapılan giderler ayrıştırılmıştır. Bal üreten işletmelerin maliyet sistemleri Türkiye Muhasebe Standartları açısından incelenmiş ve üretimle ilgili toplam ve birim maliyetlerin belirlenmesine ilişkin örnek uygulama yapılmıştır. Abstract Honey producing increase the number of emerging competition in the business in recent years has led to pay attention to the costs associated with the work they do for business owners. There are some differences in the determination of product costs and 1 Bu çalışma Mehmet TURGUT'un Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim dalında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
doi:10.20491/isarder.2016.171 fatcat:p6xmkfdvdbb7lg35p77txjzth4