Rationality of the growth functions of initial Mealy automata

I.V. Bondarenko, V.M. Skochko
2019 Natsional'na Akademiya Nauk Ukrainy. Dopovidi: naukovyi zhurnal  
doi:10.15407/dopovidi2019.03.003 fatcat:5cnrfdeaxzh6hc4q5p25l6skyy