Výber kritérií pre potreby alokácie kontrolných stanovíšť inteligentných systémov dopravy

Martin Straka, Michal Balog
2006 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
Evaluation of criteria for allocating intelligent transport system check sites The article analyzes a recent stage of the road network structure in the Slovak republic and suggests development trends in building highways and lower class roads. The route network structure, its qualitative parameters, negotiability and loading condition intensity change seasonally. These aspects have a cardinal influence on the loading condition development of route network, which consequently influences the
more » ... influences the necessity of allocation and sequence of means of transport check devices building. Úvod Každý rok stúpajúci počet dopravných prostriedkov na cestách SR a ich nadväznosť na cesty Európskej únie (EU), vytvára požiadavku na zvýšenú potrebu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy. Možným riešením danej situácie je vhodná alokácia, kvalitných monitorovacích prostriedkov a ich zakomponovanie do štruktúry cestnej siete. Štruktúra cestnej siete, jej kvalitatívne parametre, zjazdnosť a intenzita zaťaženia sa mení každým ročným obdobím a rovnako aj postupom rokov užívania. Tieto aspekty majú zásadný vplyv na vývoj zaťaženia cestnej siete, čo následne ovplyvňuje potrebu alokácie a postupnosť budovania monitorovacích zariadení dopravných prostriedkov. Dôvody zavedenia cestného monitoringu a automatizovaného zberu dát Zabezpečiť plynulú premávku motorových vozidiel na cestných komunikáciách a ich kvalitatívny štandard do ďalších období je prvoradou prioritou SR. Aby cestná sieť Slovenskej republiky bola konkurencieschopná a kompatibilná s cestnou sieťou krajín EU, tak je potrebná nielen jej pravidelná údržba, ale aj jej prebudovanie ako moderného prostriedku pre potreby prepravy tovarov a osôb. S tým súvisí zabezpečenie plynulej cyklickej tvorby finančných prostriedkov pre údržbu, rozvoj a prebudovanie cestných komunikácií na úrovni potreby súčasných a budúcich užívateľov. Pravidelné a presné rozdeľovanie financií pre jednotlivé cestné úseky je možné len vtedy, ak budú zabezpečené pravidelné a presné informácie o ich vyťaženosti. "Ručný zber" takýchto informácií je možný len do určitého stupňa vyťaženosti cestných komunikácií. Prudký nárast dopravných prostriedkov na slovenských cestách, a s tým súvisiaci nárast intenzity cestnej dopravy v ostatných rokoch, zvyšujú potrebu monitoringu jednotlivých cestných úsekov v reálnom čase a následné spracovanie dát pre potreby riadenia dopravných tokov, riešenia krízových situácií a pod. Predpokladaný trend rastu zaťaženosti cestných komunikácií už dnes jednoznačne vyžaduje zavedenie automatického zberu dát, ako pre potreby štatistického spracovania dát, analýzou výsledkov pre riadenie dopravy, tak aj pre potreby rýchleho a adresného spoplatnenia jednotlivých užívateľov rozličných typov cestných komunikácií, čo zabezpečí pravidelný prísun financií pre všetky aktivity v cestnej sieti SR. Analýza štruktúry súčasnej diaľničnej a cestnej siete Hlavne z ekonomických dôvodov, ale kvôli skutočnosti, že diaľnica obslúži len časť územia SR, bola koncepcia výstavby diaľnic doplnená o koncepciu siete rýchlostných ciest, ktoré spolu s diaľnicou zabezpečia požiadavky na efektívnu cestnú sieť a pokryjú tak celé územie SR [3]. Rozsah diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest Slovenska bol schválený uznesením vlády SR č. 162 z roku 2001 "Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest", ktoré definuje diaľničnú sieť tvorenú diaľničnými ťahmi D1, D2, D3, D4 a sieť rýchlostných ciest ťahmi R1, R2, R3, R4, R5 a R6 s možnými 1 Ing. Martin Straka, PhD., Katedra logistiky a výrobných systémov, TU Košice, Boženy Němcovej 3, 040 01 Košice, 055/602 5162, martin.straka@tuke.sk 2 Ing. Michal Balog, PhD., Katedra logistiky a výrobných systémov, TU Košice, Park Komenského 14, 040 01 Košice, 055/602 3143, michal.balog@tuke.sk (Recenzovaná a revidovaná verzia dodaná 30.5. 2006) 151
fatcat:dttcghihiveedadnvdfx7eyfkq