Evaluation of Hepatic Tumors Using Intravoxel Incoherent Motion Diffusion-Weighted MRI

Mingjie Wang, Xudan Li, Jianxun Zou, Xugao Chen, Shuyan Chen, Wanqing Xiang
2016 Medical Science Monitor  
doi:10.12659/msm.895909 fatcat:fv6f7eb4izdqxipzqj6ksuzxva