Eco-pedagogic and eco-teaching methodology dedication to students as sustainable development constituent

Danica Veselinov
2014 Godisnjak Uciteljskog fakulteta u Vranju  
Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов-, Вршац ЕКОПЕДАГОШКА И ЕКОМЕТОДИЧКА ПРОСВЕЋЕНОСТ КАО КОНСТИТУЕНТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА Сажетак: Савремене промене у екосистему плод су нових стања којим се више не баве само природне науке -биологија, хемија, физика, већ и друштвене науке. Комуникација која се јавља између друштвених наука и екологије изискује комплексније уочавање човековог понашања према околини, вредносних оријентација, искоришћавања природних ресурса. Оваква
more » ... у себи садржи еколошки приступ образовању, усмеравање пажње на динамичке односе између организма и његове околине, где су човек и околина у узајамној интеракцији. Намера нам није била да овој проблематици приступимо прометејски амбициозно и пролеткултски оријентисано. Циљ рада се огледа у покушају да укажемо на важности екопедагошких и екометодичких компетенција наставника и еколошки описмењених ученика, као неодвојивих детерминанти одрживог развоја. Желели смо да предочимо помоћу којих наставних стратегија и методичких корака је могуће код ученика подстицати позитивне људске вредности, критичко мишљење и спремност на еколошки животни стил. Такође, циљ нам је био да укажемо на који ће начин еколошки просвећени ученици имати веће шансе да се носе са вредносно деградираним системом данашњице и временом у ком природа шаље озбиљну опомену нехуманом и етички сумњивом постмодерном друштву. Кључне речи: еколошка просвећеност, одрживи развој, екопедагошке и екометодичке компетенције. * Докторанд Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу. УДК 37.033:502/504 -стручни рад-
doi:10.5937/gufv1405159v fatcat:mgna2l4hrfcvdlybn43qsriuee