Depression among oncological patients
Depresyjność u osób z chorobą nowotworową

Olga Dąbska, Ewa Humeniuk, Aleksandra Krupa
2017 Psychoonkologia  
Streszczenie Wstęp: W ostatnim czasie systematycznie rośnie odsetek osób zmagających się z chorobą nowotworową, która nie pozostaje bez wpływu na stan emocjonalny chorego. Zaburzenia psychiczne dotyczą 30-50% pacjentów onkologicznych, a najczęściej występujące to zaburzenia lękowe i depresyjne. Cel pracy: Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na poziom depresji u osób leczonych z powodu choroby nowotworowej. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 63 pacjentów onkologicznych. Posłużono
more » ... icznych. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Obecność i stopień nasilenia objawów depresji badano Inwentarzem Objawów Depresyjnych Becka (Beck Depression Inventory -BDI), który uzupełniono autorskim kwestionariuszem analizującym sytuację socjodemograficzną i zawodową badanych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona za pomocą kwestionariusza BDI analiza wykazała występowanie depresji umiarkowanej u ponad połowy respondentów (54%, n = 34), a u blisko 1/10 (n = 7) ciężką formę tego zaburzenia. Tylko 1/3 (n = 22) badanych nie doświadczyła objawów depresji i uskarżała się wyłącznie na obniżenie nastroju. Nasilenie objawów depresyjnych determinowały zmienne: miejsce zamieszkania, stan cywilny, aktywność zawodowa. Analiza badań wskazała na brak wpływu takich czynników, jak wiek, poziom wykształcenia, sytuacja materialna. Choroba nowotworowa rzutuje na każdą sferę życia pacjenta. W związku z tym wobec pacjentów onkologicznych powinno być stosowane holistyczne podejście, oparte na współpracy specjalistów różnych dziedzin. Abstract Introduction: Nowadays more and more people are diagnosed with cancer, which affects emotional states of the affected. Mental disorders affect from 30% to 50% of oncological patients. The most common are anxiety disorders and depression. Aim of the study was to assess the influence of socio-demographic factors on the level of depression of oncological patients. Material and methods: The research group consisted of 63 oncological patients. The diagnostic poll method, survey technique was used. The occurrence and intensity level of depression symptoms were measured according to the Beck Depression Inventory (BDI) which was accompanied by the author's questionnaire analyzing the socio-demographic and professional status of the surveyed. Results and conclusions: The analysis conducted using the BDI questionnaire revealed the following results: more than half of the surveyed (54%, n = 34) suffered from moderate depression and roughly 1/10 (n = 7) of the surveyed suffered from severe depression. Only 1/3 (n = 22) of the surveyed showed no signs of depression and complained only about low mood. Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, depresja, nowotwór, pacjenci onkologiczni.
doi:10.5114/pson.2017.71380 fatcat:3ovfghpy6vfrnbgjtljsga2pyu