Vremenska odredba zavisne vremenske rečenice u savremenom srpskom jeziku

Sreto Tanasic
2009 Južnoslovenski Filolog  
У раду се разматра један тип зависне временске реченице у савременом српском језику. Ријеч је о таквим реченицама код којих се зависна временска клауза временски детерминише. Анализирају се средства којим се таква детерминација врши, релативна фреквенција и типови временских реченица с обзиром на везник којим се оне уводе у сложену. Кључне ријечи и изрази: савремени српски језик, синтакса, временска реченица, временска детерминација.
doi:10.2298/jfi0965109t fatcat:o4mzul5wrzauhbapnlmsk6qbl4