Modulating molecular structures and dielectric transitions in organic–inorganic hybrid crystals

Xiao-Fen Sun, Zhongxia Wang, Wei-Qiang Liao, Peng-Fei Li, Jixing Gao, Yi-Yang Huang, Hai-Peng Chen, Heng-Yun Ye, Yi Zhang
2017 RSC Advances  
Three hybrids display tunable structural transitions, achieving the regulation of phase transition temperature and dielectric characteristics.
doi:10.1039/c7ra10616e fatcat:4lualcdwhza2xkv62cxhqac6fy