B12 vitamini eksikliği olan çocuklarda Helicobacter pylori sıklığının araştırılması

Ishak Abdurrahman ışık, Cahit Barış Erdur, Ufuk Bozkurt Obuz, Nur Arslan
2014 Çağdaş Tıp Dergisi  
Özet: Amaç: B12 vitamin eksikliğinin beslenme bozukluklarının yanı sıra, en önemli nedenlerinden biri malabsorpsiyondur. Helikobakter pilori (HP) bazı çalışmalarda B12 eksikliği ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, B12 eksikliği saptanan çocuklarda HP sıklığının araştırılmasıdır. Hastalar ve yöntem: Çalışmaya 24 hasta (ortalama yaş: 15.6 ± 1.3 yıl) dâhil edildi. B12 vitamini düzeyi elektrokemiluminesens immunoassay yöntemi ile ölçüldü. Tüm hastalara üst gastrointestinal sistem
more » ... inal sistem endoskopisi yapılarak hızlı üreaz testi ve histopatolojik inceleme yapıldı. Bulgular: Hastaların 15'i (%62.5) nörolojik belirtiler ile başvururken, 6 (%25.0) hastada halsizlik ve yorgunluk şikâyetleri mevcuttu. Üç (%12.5) hasta ise başka nedenlerle tetkik edilirken B12 vitamini eksikliği saptanmıştı. Nörolojik ve ya hematolojik semptomlar ile başvuran veya asemtomatik hastaların B12 vitamini düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.224). Hastaların 18'inde (%75) HP pozitifliği saptandı. HP pozitif hastaların ortalama B12 vitamini düzeyi 108.6 ± 31.1 pg/mL iken, HP negatif hastalarda 113.5 ± 41.2 pg/mL saptandı (p=973). Sonuç: Çalışmamızda HP enfeksiyonu pozitif olan çocuklarda B12 vitamini düzeyi daha düşük saptanmakla beraber HP negatif hastalarla arasında anlamlı fark saptanmamıştır. HP enfeksiyonu ile B12 vitamini eksikliği arasındaki ilişkiyi göstermek için daha geniş çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. Anahtar kelimeler: B12 vitamini, Helikobakter pilori, çocuk Investigation fo Helicobacter Pylori prevalance in children with vitamine B12 deficiency Abstract: Aim: Together with low intake, malabsorbtion is the most important factor causing vitamin B 12 (vit B 12) deficiency. Vitamin B 12 deficiency also has been shown to be associated with Helicobacter pylori (HP) gastritis in some studies. Aim of this study is to investigate the frequency of HP gastritis in patients with vit B 12 deficiency. Patients and methods: 24 patients (mean age: 15.6 ± 1.3 years ) have been included the study. Serum vit B12 level has been measured by electrochemiluminescence immunoassay method. Upper GIS endoscopy and rapid urease test have been performed to all patients and biopsy specimens also have been investigated for HP histopathologically. Results: While 15 (62.5%) of patients have been presented with neurological symptoms, 6 (25.0%) of them have been presented with fatigue and weakness. 3 (12.5 %) of patients have been detected while searching for other reasons. Vit B 12 levels of patients were not statistically different in these three groups (p=0.224). 18 (75%) of patients were positive for HP. Serum vit B 12 levels of HP positive and negative patients were 108.6 ± 31.1 pg/mL and 113.5 ± 41.2 pg/mL respectively (p=973). Conclusion: Although vitamin B 12 levels of HP positive patients were lower than that of HP negative patients this differance was not statistically significant. Hereafter new studies with high number of patients will be helpful to investigate relation between HP infection and vitamin B 12 deficiency.
doi:10.16899/ctd.77646 fatcat:vyaf2avkfjdoznzrr4lnxeihyu