Problems of mothers raising a child with intellectual disability
Problemy matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Dorota Tomczyszyn
2019 Health Problems of Civilization  
Authors' contribution Wkład autorów: A. Study design/planning zaplanowanie badań B. Data collection/entry zebranie danych C. Data analysis/statistics dane -analiza i statystyki D. Data interpretation interpretacja danych E. Preparation of manuscript przygotowanie artykułu F. Literature analysis/search wyszukiwanie i analiza literatury G. Funds collection zebranie funduszy Summary Background. Children with intellectual disability need special help from their parents, proportional to the type and
more » ... nal to the type and degree of their disability. They require individual treatment, and their development depends not only on their health status but also on environmental conditions, measures and actions taken by supporting institutions, and social attitudes. Most often, mothers engage in a child care by giving up their own professional career, interests and social interactions. While raising a child, they face many adversities, and they are often helpless to overcome them. The aim of this work is to analyze the most important problems of mothers raising a child with intellectual disability. Material and methods. The research was of a qualitative nature. Case studies were used based on the method of unstructured interview and structured interview. Each interview lasted about 2 hours. The participants of interviews were four mothers bringing up children with intellectual disabilities. Results. The mothers who participated in the research pointed out negative social attitudes in the environment. They reported ambiguous situations in institutions supporting the family and the problems in the health care of their disabled children. Women's dreams focused around a child, his or her health and future. Conclusions. There is a need to formulate procedures for dealing with an intellectually disabled patient in hospital wards, to attempt to regulate the institutional support for daily activities of adult, dependent people with intellectual disabilities. Keywords: mother of a child with disabilities, intellectual disability, qualitative research Streszczenie Wprowadzenie. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną potrzebuje od rodziców specjalnej pomocy, proporcjonalnej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Wymaga ono indywidualnego traktowania, a jego rozwój zależy od stanu zdrowia, ale także od warunków środowiskowych, działania instytucji wspierających, postaw społecznych. Najczęściej w opiekę nad dzieckiem angażują się matki rezygnując z własnej, zawodowej kariery, zainteresowań, kontaktów społecznych. W wychowaniu dziecka napotykają na wiele przeciwności, wobec których często są bezradne. Celem pracy będzie analiza najważniejszych problemów matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. Materiał i metody. Badania miały charakter jakościowy. Wykorzystano analizę indywidualnych przypadków na podstawie metody wywiadu swobodnego oraz wywiadu skategoryzowanego. Każdy wywiad trwał około 2 godzin. W wywiadach uczestniczyły 4 matki wychowujące dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wyniki. Badane matki wskazywały na negatywne postawy społeczne otoczenia. Opowiadały o niejednoznacznych sytuacjach w instytucjach wspierających rodzinę i problemach w opiece zdrowotnej ich niepełnosprawnych dzieci. Marzenia kobiet koncentrowały się wokół dziecka, jego zdrowia i jego przyszłości. Wnioski. Istnieje potrzeba wypracowania procedur postępowania w przypadku niepełnosprawnego intelektualnie pacjenta w oddziałach szpitalnych, podjęcia próby uregulowania instytucjonalnego wsparcia aktywności codziennej dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Słowa kluczowe: matka dziecka z niepełnosprawnością, niepełnosprawność intelektualna, badania jakościowe
doi:10.5114/hpc.2019.89461 fatcat:swa5lfbzbbhubpfp4oaaduhxyi