Geological workshop for primary schools

Nina Rman
2010 Geologija  
Uvod Spoznavanje geologije v osnovni {oli v Sloveniji je razdrobljeno med ve~ predmetov (MAJCEN, 2003) , geolo{ke vsebine pa se izvajajo tudi v nekaterih Centrih {olskih in ob{olskih dejavnosti. Prve informacije o kamninah in mineralih u~enci pridobijo v 6. razredu pri naravoslovju, nadaljujejo v 7. razredu pri geografiji (vulkani, potresi, kras), v 8. razredu pri geografiji (tektonika, rude, podzemne vode) in biologiji (fosili) ter v 9. razredu pri geografiji Slovenije (kamnine, kras, geolo{ka
more » ... ine, kras, geolo{ka karta, tektonika). Zaradi uvrstitve v tretjo triado se zanimanje in sposobnost opazovanja narave u~encev predolgo zanemarja, medtem ko nesiste-mati~no podajanje snovi otežuje nadgrajevanje že doseženega geolo{kega znanja. Kjer v u~ni literaturi obstaja neusklajena in neprimerna raba geolo{kih terminov (POPIT, 2005) , bi jo morali na podlagi obstoje~ega Geolo{kega slovarja (PAV{I~, 2006) odpraviti. Za primerjavo naj omenim, da se v Mednarodni OŠ Danile Kumar v Ljubljani že u~enci 2. razreda pri temi How the world works seznanijo s kamninami in minerali, njihovim nastankom in uporabo, v 5. razredu pri spoznavanju evolucije pa s fosili (INTERNETNI VIR 1). Predstavitev geologije je v veliki meri prepu-{~ena iznajdljivosti in razgledanosti u~iteljev, ki Izvle~ek Sistemati~nega pou~evanja geologije v osnovni in srednji {oli v Sloveniji ({e) ni. V osnovni {oli so geolo{ke teme razdrobljene med ve~ predmetov in razredov, zato jim je ve~ pozornosti namenjene le v primeru izvajanja izbirnega predmeta ali geolo{kega krožka. S pomo~jo Geolo{kega zavoda Slovenije že nekaj let uspe{no izvajamo delavnico za osnovno{olce, ki je namenjena popularizaciji geologije. Z njo se u~enci seznanijo s prepoznavanjem kamnin, mineralov in fosilov ter z lastnostmi vode. Abstract Systematical teaching of geology is (yet) not established in primary and secondary school in Slovenia. In primary school, geological topics are divided among numerous subjects and levels therefore they receive more attention only if alternative courses or geological circles are realized. With help of the Geological Survey of Slovenia we have been successfully performing a geological workshop for primary school pupils aiming to popularize geology. With it pupils are acquainted with methodologies for identification of rocks, minerals, fossils and properties of water.
doi:10.5474/geologija.2010.007 fatcat:h5jxasbqinebhhez36o3tim7oa