Uluslararasılaşma Sürecinin Başlamasında "Ağ Oluşturma Mekanizmaları"

Cigdem Baskici, Yavuz Ercil
2018 Business and Economics Research Journal  
Öz: Çalışmamızda Türkiye'deki işletmelerin uluslararasılaşmada kullandıkları ağ oluşturma mekanizmalarının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu amaçla 01.01.2018-30.03.2018 tarihleri arasında Ankara ilinden ihracat belgesi alan küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine nicel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 90 işletmeden elde edilen bulgular işletmelerin uluslararasılaşmada temelde 3 tür ağ oluşturma mekanizmasından yararlandıklarını ortaya
more » ... ortaya koymaktadır. İşletmelerin büyük çoğunluğu (%52,2) stratejik olarak kendileri tarafından oluşturulan ağları kullanmaktadır. Bu durum işletmelerin uluslararasılaşmaya yönelik aktif bir şekilde ağ oluşturabildikleri şeklinde yorumlanabilir. Diğer iki yaygın ağ oluşturma mekanizması ise mevcut tanıdıklar ile olan sosyal ilişkileri (%23,3) ve mevcut müşteriler/tedarikçiler ile olan iş ilişkilerini (%13,3) kullanmak olmuştur. İşletmeler arasında, kamu kurumlarının destekleriyle oluşturulabilecek potansiyel ağları kullanmaya yönelik eğilimin çok az olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte işletmeler, uluslararasılaşmada kullanacakları ağları oluştururken çatı örgütlerinin olası katkılarından hiç yararlanmamaktadır. Kamu kurumlarının ve çatı örgütlerinin ihracata yönelik desteklerini yoğun bir şekilde sürdürmelerine rağmen böyle bir durum, işletmelerin sunulan desteklere yönelik yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığının bir sonucu olarak görülebilir. Elde edilen bulgular hem karar vericiler olarak işletmeler hem de politika yapıcıları olarak kamu kurumları ve çatı örgütleri için çeşitli önerilerin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Abstract: In our study, the networking mechanisms that the Turkish companies use for internationalization is aimed to reveal. For this purpose, a quantitative research has been carried out on small and medium sized companies that have export certificates from Ankara between 01.01. 2018-30.03.2018. Findings from 90 companies operating in various sectors reveal that firms mainly benefit from 3 types of networking mechanisms in internationalization. The vast majority of companies (52.2%) use the networks that they strategically formed. This can be interpreted that companies can form network for internationalization actively. The other two widespread networking mechanisms are using social relationships with current acquaintance (23.3%) and business relationships with existing customers/suppliers (13.3%). A little tendency of using networks that could be created with the support of public institutions is determined among the companies. Nevertheless, companies do not use the possible contributions of umbrella organizations in forming networks for internationalization. Although public institutions and umbrella organizations intensively pursue their support for exporting, such a situation can be seen as a result of the fact that companies do not have sufficient knowledge of the support provided. The findings make it possible for companies as the decision makers, and public institutions and professional organizations as policy makers to develop various suggestions.
doi:10.20409/berj.2018.147 fatcat:hc3ge2pp2be6xdf4i66prskg6a