Optimizing polycube domain construction for hexahedral remeshing

Wuyi Yu, Kang Zhang, Shenghua Wan, Xin Li
2014 Computer-Aided Design  
doi:10.1016/j.cad.2013.08.018 fatcat:q3qaq6xyb5dftglyu75aidvktq