Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

Lina Socevičienė, Simona Stech
2015 Acta medica Lituanica  
Darbo tikslas. Analizuoti regėjimo ir ragenų pakitimus po vienmomentės kombinuotos operacijos – dalinės refrakcijos ydos korekcijos eksimeri­niu lazeriu (<i>photorefractive keratectomy</i>, PRK) ir ragenos sustiprinimo procedūros (<i>corneal crosslinking</i>, CXL). Toks gydymas taikomas keratokonusu sergantiems pacientams siekiant pagerinti regėjimą ir sustabdyti ligos progresavimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Stebėjome 24 tokiu būdu operuotas keratokonusu sergančių pacientų akis. 24 atvejais
more » ... akis. 24 atvejais analizuoti pusės metų pooperacinio sekimo duomenys, 16 – vienų metų. Palyginamosios analizės būdu vertintas nekoreguoto ir geriausio koreguoto regėjimo aštrumo pasikeitimas prieš operaciją, po pusės metų ir praėjus metams po operacijos. Ligos stabilizavimas vertintas lyginant regėjimo aštrumą (nekoreguotą ir koreguotą) ir maksimalios keratometrijos reikšmę praėjus pusei metų ir metams po operacijos. Rezultatai. Vidutinis kombinuota vienmomente operacija gydytų pacientų amžius 27,14 ± 4,41 (min 20, max 37 metai). Gydytų keratokonusu sergančių pacientų akių ligos stadijos (pagal Amsler-Krumeich klasifikaciją): pirmoji stadija – 7 akys (29 %), antroji – 13 akių (54 %), trečioji – 4 akys (17 %). Šia operacija negydytas nė vienas ketvirtosios stadijos atvejis. Nustatytas statistiškai patikimas nekoreguoto regėjimo aštrumo poky­tis stebėjimo laikotarpiais (prieš operaciją – 0,3 ± 0,17; pusė metų po ope­racijos – 0,75 ± 0,23; metai po operacijos – 0,71 ± 0,23; Friedmano kriterijus = 28,84, lls = 2, p < 0,001): statistiškai patikimas skirtumas, palyginti pirmąjį vizitą su apsilankymu po 6 mėn. bei po metų (abiem atvejais p < 0,001), statistiškai patikimai stabilu lyginant vizitus po 6 mėn. ir po metų (p = 0,650). Taip pat nustatytas statistiškai patikimas geriausio koreguoto regėjimo aštrumo pokytis stebėjimo laikotarpiais (prieš operaciją – 0,62 ± 0,22; pusė metų po operacijos – 0,83 ± 0,16; metai po operacijos – 0,84 ± 0,15; Friedmano kriterijus = 21,11, lls = 2, p < 0,001): sta­tistiš­kai pa­tikimas skirtumas tarp pirmojo ir antrojo bei pirmojo ir trečiojo vi­zi­tų (ati­tin­kamai p = 0,006 ir p = 0,001), statistiškai patikimai stabilu tarp antro­jo ir trečiojo vizitų (p = 0,625). Nustatytas statistiškai patikimas maksimalios keratometrijos reikšmės (K<sub>max</sub> ) pokytis stebėjimo laikotarpiais (prieš operaciją – 50,37 ± 2,65; pusė metų po operacijos – 47,48 ± 2,41; metai po operacijos – 47,58 ± 2,39; Friedmano kriterijus = 26,98, lls = 2, p < 0,001): statistiškai patikimas skirtumas tarp pirmojo ir antrojo bei pirmojo ir trečiojo vizitų (abiem atvejais p < 0,001), statistiškai patikimai stabilu tarp antrojo ir trečiojo apsilankymo (p = 0,983). Nepastebėta jokių nepageidaujamų su ragenos vienmomente kombinuota operacija susijusių reiškinių ar komplikacijų. Išvados. Kombinuota vienmomentė operacija išsaugo ir pagerina prieš operaciją buvusį regėjimo aštrumą, leidžia lengviau ir tiksliau parinkti keratokonuso sukeltos refrakcijos ydos korekciją, suplokština, normalizuoja centrinę optinę ragenos zoną, sustabdo keratokonuso progresavimą. Ši procedūra sumažina kiaurinės ragenos transplantacijos būtinybę. Reikalingas tolesnis pacientų stebėjimas vertinant šio gydymo ilgalaikį efektą ir saugumą.
doi:10.6001/actamedica.v22i2.3124 fatcat:52hbm4rnf5bpxbooynkhytoyqi