Management of Innovation Commercialization Processes: Experience of Sweden Universities and its Application in Ukraine
Управління процесами комерціалізації інновацій: досвід університетів Швеції та можливості його застосування в Україні

Volodymyr Shatokha
2014 Nauka ta Innovacii  
Розглянуто шведську модель комерціалізації інновацій університетом. Побудована модель комерціалізації результатів наукової діяльності ВНЗ України за допомогою розподіленого включення формальних ознак інноваційного об'єкта за аналогією до концепції Knowledge Mining. К л ю ч о в і с л о в а: комерціалізація інновацій, Knowledge Mining, підприємницька діяльність. В час становлення глобального інформаційного суспільства вищі навчальні заклади в світі і зокрема в Україні покликані забезпечити
more » ... забезпечити втілення інноваційно-інтелектуальної моделі розвитку національної економіки для підвищення конкурентоспроможності країни, ос к іль ки функціонування постіндустріального суспільства неможливе без інноваційного ресурсу. Вища освіта повинна реагувати на вимоги часу та продукувати знання, необхідні для дослідницької та інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами наукового розвитку. У цьому контексті потребують удосконалення механізми створення інновацій, комерціалізації результатів науково-технічних досліджень, підтримки підприємницької діяльності, що є необхідними умовами інноваційного розвитку ВНЗ України. Проблеми комерціалізації інновацій досліджені в численних вітчизняних та зарубіжних публікаціях. Моделі комерціалізації наукових розробок вивчали В. Антонець та ін. [1], світовий досвід із питань комерціалізації результатів науково-технічної діяльності -Д. Ганс [2], А. Петруненкова та М. Фонштейн [3], Д. Кін гхем та П. Бейкі [4], формування стратегій комерціалізації технологій -С. Бразинскас [5]. Російська дослідниця І.Г. Салім'янова [6] звертає увагу на те, що сучасні вищі навчальні заклади покликані генерувати знання та ефективно передавати їх в економіку, створюючи інтегровану науково-освітню основу для її розвитку. Роль ВНЗ та дослідних інститутів у інноваційному процесі розглядалася такими дослідниками, як С. Каспер [7], К. Венберг [8], В. Титов [9], М. Федорова [10], Г. Андрєєв [11], О. Андронов та А. Череп [12], М. Дідівський [13] та ін. Втім окремі практичні питання участі ви щого навчального закладу в процесах комерціалізації інновацій потребують подальшого дослідження. Метою нашої роботи є аналіз досвіду університетів Швеції у сфері інновацій та розробка моделі комерціалізації інновацій шляхом створення компаній для використання у вищих учбових закладах України. Ідеї та інновації виступають головним підґрунтям для розбудови інноваційної економіки. Генерація інновацій, впровадження результатів досліджень, новітні технології мають сут-
doi:10.15407/scin10.03.058 fatcat:avpd6ngbvrblhdt6v3aryl5ih4