Properties of Hungarian oak(quercus conferta Kit.) wood from the Hilandar Monastery forest

Zdravko Popovic, Nebojsa Todorovic
2007 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
СвојСтва дрвета храСта Сладуна (Quercus conferta Kit.) из манаСтирСких шума хиландара извод: Рад приказује резултате истраживања основних физичких и механичких својстава дрвета храста сладуна (Quercus conferta Kit.) који расте у манастирс ким шумама на метоху Каково манастира Хиландар у Грчкој. Извршена је де таљна анализа својстава дрвета која су неопходни доказ о квалитету дрвета и његовој употреби за дрвене грађевинске конструкције, ентеријере и дрвене по дове. Испитивана су основна физичка
more » ... су основна физичка својства дрвета (влажност у тренутку оба рања стабла, густина и запреминска порозност) и основна механичка свој ства (чврстоћа на притисак, чврстоћа на савијање и модул еластичности при савијању). Резултати су приказани табеларно и графички са статистичким пара метрима и упоређени су са литературним подацима. Испитана је и корелацио на зависност између истраживаних својстава дрвета. кључне речи: храст сладун, влажност дрвета, густина дрвета, чврстоћа на при тисак, чврстоћа на савијање ProPerties of Hungarian oaK (Quercus conferta Kit.) wood from tHe Hilandar monastery forest abstract: This paper presents the study results of the basic physical and strength properties of Hungarian oak (Quercus conferta Kit.) wood from the Kakovo Mon astery forests of Hilandar Monastery in Greece. Wood properties were analysed in detail, as an indispensable proof of wood quality and its use for joinery, interiors and wooden floors. The basic physical properties of wood (moisture content at the time of tree felling, density and volume porosity) and the basic strength properties (compressive strength, bending strength and module of elasticity) were researched. The results are presented in Tables and in Diagrams with statistical parameters and compared to the literature data. The correlation of the study properties of wood was also analysed.
doi:10.2298/gsf0795145p fatcat:lfqyzafcgzbolgzyp6svjyntue