Contemporary architectural practice: Institutional framework and building rules

Ana Nikovic, Bozidar Manic, Marija Maruna
2015 Arhitektura i Urbanizam  
АПСТРАКТ Правила грађења представљају важан елемент система планирања у Србији, који повезује различите облике и размере стручних интервенција у простору, у првом реду општији ниво планирања са конкретнијим нивоима пројектовања и изградње. Начин на који се формулишу, тумаче и примењују правила грађења у процедурама планирања, пројектовања и грађења најдиректније се одражава на квалитет изграђеног и животног окружења. У раду су издвојена и систематизована професионална искуства непосредних
more » ... а непосредних учесника у овим процедурама, која су претходно изложена на трибини са темом: Савремена архитектонска пракса -институционални оквир и правила грађења. Циљ је да се укаже на проблеме који се јављају у актуелној пракси и подстакне шира дебата. Резултат трибине су заједнички ставови који представљају основу за даљу дискусију и деловање у правцу унапређења професионалне праксе. Кључне речи: правила грађења, планирање, пројектовање, изградња ABSTRACT Building rules represent important element of the system of planning in Serbia. It connects different kinds and scales of professional activities related to built environment, in first the larger scale of planning with smaller scales of designing and construction. The way the building rules are formulated, interpreted and applied in the procedures of planning, designing and construction the most directly influences the quality of the built and living environment. In this paper the professional experiences of the immediate participants in these procedures, previously exposed at the professional meeting entitled 'Contemporary architectural practice: institutional framework and building rules' , are excerpted and systematized. The main goal is to point out to the problems in the current practice and to call upon the wider debate. The most important outcomes are the common attitudes as the basis for further dicussion and activities which would lead to the improvement of professional practice.
doi:10.5937/a-u0-7870 fatcat:ivibfms32bfrjlbz4rrspfyavm