Anlam Tercihi Araştırmalarının Sözcük Öğretimine Katkısı: "fiyat/ücret/bedel" Sözcükleri Üzerine Bir Araştırma

Ayşe Eda Gündoğdu
2018 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi  
Öz Bu çalışmada aynı anlamsal alanı paylaşan "fiyat/ücret/bedel" sözcüklerinin dilsel örüntüde ne tür bağlamsal farklılıklar ortaya koyduğunu, diğer bir deyişle hangi anlam bilimsel uzanımlarla kullanıldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın veritabanını Türkçe Ulusal Dil Derlemi Tanıtım Sürümü oluşturmaktadır. Söz konusu derlem aracılığıyla "fiyat/ücret/bedel" sözcüklerinin bağlamlı dizinlerdeki kullanımları denetlenmiş, elde edilen veriler tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.
more » ... özümlenmiştir. Sonuç olarak, incelenen sözcükler her ne kadar aynı anlam alanını paylaşsa da dizgesel olarak birbirinden farklı eşdizimsel ögeleri tercih etmekte ve buna paralel olarak söz konusu ögelerle farklı anlamsal uzanımlar kurabilmektedir. Çalışmanın özelde belirli bir sözcük grubunun anlamsal sınırlarını çizme ve bu sözcüklere ilişkin bağlamsal bilgiler verme açısından, genelde anlam tercihi araştırmaları doğrultusunda bir yöntembilimsel öneri ortaya konması açısından sözcük öğretimi alanına katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Anahtar sözcükler: Anlam tercihi, Türkçe öğretimi, sözcük öğretimi, derlem. Abstract The aim of this study is to show what kind of contextual differences the words "fiyat/ücret/bedel," that share the same semantic field, put forth in the linguistic pattern, in other words, with which semantic extensions they are systematized. This study has benefitted from the database of the demo version of TNC (Turkish National Corpus). The use of the words "fiyat/ücret/bedel" in bound indexes has been checked by means of the aforementioned corpus, and the thematic analysis method has been used in order to interpret the findings. In conclusion, it has been observed that although the aforementioned words share the same semantic field, they prefer different systemic elements and, concordantly, constitute different semantic extensions. It is anticipated that this study will contribute to the field of vocabulary teaching in terms of drawing the semantic boundaries of a particular group of words and giving contextual information about those words in particular and putting forward a methodological proposal in line with the researches on corpus linguistics and semantic preference in general
doi:10.32600/huefd.429309 fatcat:ibd35owq3vgovblcvhcao246xi