INTRAPERSONAL CONFLICT AT THE JUNCTION OF CONFLICTOLOGY, PRACTICAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ НА СТИКУ КОНФЛІКТОЛОГІЇ, ПРАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

O. Petrunko
2017 The Pedagogical Process: Theory and Practice  
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ НА СТИКУ КОНФЛІКТОЛОГІЇ, ПРАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ УДК 159.9.07 Ольга Петрунько ORCID iD 0000-0001-9023-5265 доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології, ВНЗ «Інститут економіки та права« КРОК», вул. Лагерна, 30-32, 03113 м. Київ, Україна Petrynko@rambler.ru У статті показано сутність внутрішньоособистісного конфлікту, який розглянуто як проблемний для його носія стан. Проаналізовано та узагальнено низку наукових
more » ... нено низку наукових концепцій внутрішньоособистісного конфлікту та уявлення про основні його види, описані у фаховій літературі. Визначено особливості предмету внутрішньоособистісного конфлікту в конфліктології, практичній і клінічній психології та запропоновано модель його міждиплінарного розгляду. Акцентовано увагу на конструктивних (адаптивних) і неконструктивних (неадаптивних) внутрішньоособистісних конфліктах. Показано особливості внутрішньоособистісного конфлікту в сфері мотивації особистості. Особливу увагу приділено мотиваційним внутрішньоособистісним конфліктам з ознаками неадаптивного, деструктивного перебігу. Показано особливості неадаптивного мотиваційного конфлікту та можливі їх наслідки для інтраперсонального та інтерперсонального, соціального життя людини. Ключові слова: внутрішньоособистісний конфлікт; інтраперсональна реальність; критерії неадаптивного конфлікту; міждисциплінарний предмет конфлікту; неадаптивний мотиваційний конфлікт. © Петрунько Ольга, 2017 Вступ. Найрізноманітніші види конфліктів завжди присутні в усіх сферах життя людини на інтер-та інтраперсональному рівнях її функціонування, і тому всі вони активно розглядаються в рамках різних наук про людину і суспільство, а також є предметом міждисциплінарних досліджень, в т. ч. конфлікто логії та різних галузей психології. Серед реальних і потенційних конфліктів, що повсякчас супроводжують життя кожної людина, особливе місце належить внутрішньоособистісним конфліктам. Ці конфлікти виникають і розгортаються виключно у внутрішньому психічному світі людини між окремими, однаково значимими для неї елементами цього світу, або елементами її внутрішньої інтраперсональної системи, утвореної двома типами репрезентацій: 1) відповідниками себе світові (потреби, інтереси, цінності, настанови, мрії, надії, домагання, мотиви, цілі, плани, завдання, ідеали, герої й антигерої тощо; 2) відповідниками світу собі (близьке оточення, сімейний клімат, значимі стосунки, наявність роботи та міра задо-волення нею, фінансова ситуація та її суб'єктивна оцінка, стосунки з «владними особами», тобто з тими, від кого людина залежить, соціальні статуси і ролі і т. ін.). Внутрішньоособистісний конфлікт -це, як правило, гостре зіткнення або й тривала боротьба між будь-якими з названих вище інтраперсональних структур, що є протилежно спрямованими і рівними за силою, тобто однаково значимими для людини. Особливостями цієї внутрішньої боротьби є те, що вона: 1) має латентний характер, тобто зазвичай прихована від стороннього ока, а її сутність часто не усвідомлюється самою людиною і стороннім спостерігачем; 2) переживаються людиною як відчутний психологічний дискомфорт, причина якого їй не зрозуміла, та негативні емоції (страх, тривога, депресія, стрес почуття меншовартості і провини тощо). І що довше це все триває, то деструктивніші наслідки може мати. Тематика конфліктогенного буття людини, в т. ч. й внутрішньоособистісних конфліктів в усі часи й у всьому світі цікавила дослідників у сфері ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ PSYCHOLOGY OF CONFLICT
doi:10.28925/2078-1687.2017.1.88 fatcat:54bias4si5f4xnvshfvjo7itj4