Larger miliolids of the Late Cretaceous and Paleogene seen through space and time

Katica Drobne, Vlasta Ćosović, Eduard Robinson
2002 Geologija  
Kratka vsebina Regionalno in ~asovno razporeditev velikih miliolid z notranjo zgradbo predstavljamo s te'njo osvetliti njihovo biostratigrafijo in polo'aj paleobiogeografskih provinc. Od zgornje krede do oligocena je 7 rodov s 47 vrstami poseljevalo morske plitvine v Indopacifiku, Tetisu in Karibih. Od vseh rodov so le 4 (Idalina, Periloculina, Pseudolacazina, Lacazina) raz{irjeni v kredi in paleogenu Centralnega in Zahodnega Tetisa. Samo v tipi~nem naha-jali{~u v severni Španiji je znan
more » ... niji je znan dosedaj iz vrhnje krede, rod Adrahentina. Edino Lacazina se pojavlja tudi v severnem obodu Vzhodnega oz. Neo-Tetisa (Moluki). Med novimi rodovi se v eocenu pojavita Fabularia in Lacazinella. Fabularia je dosegla veliko raznolikost vrst v Centralnem in Zahodnem Tetisu ter je edini rod znan iz Karibov. Obratno je Lacazinella zavzela ju'ni obod Neo-Tetisa do dana{nje Nove Gvineje. Na Jadransko -Dinarski karbonatni platformi nastopajo velike miliolide od zgornje krede do spodnjega eocena (cuisija) v istih biostratigrafskih conah in paleookolju kot drugod v Tetisu. Abstract Spatial and temporal occurrences of the larger (complex) miliolids are discussed to give more light on biostratigraphy and paleobiogeographic provinces distribution. Seven genera and 47 species from the Late Cretaceous to Oligocene inhabited shallow marine settings in the Indo-Pacific, Tethyan and Caribbean regions. Of all genera only four (Idalina, Periloculina, Pseudolacazina, Lacazina) widespread throughout Tethys in the Late Cretaceous and Paleogene. Single occurrence of Lacazina was recorded further to east (Moluccas). By now the Late Cretaceous genus Adrahentina is known only from the Spain. The newcomer's Eocene genera were Fabularia and Lacazinella. Fabularia reached high diversity in species term in the Central and Western Tethys and occured as unique genus in Caribbean realm, too. Conversely, during the same period, Lacazinella spread over the southern border of Neo-Tethys reaching New Guinea. On the Adriatic -Dinaric Carbonate Platform, larger miliolids occurred from the Late Cretaceous to Cuisian, having the same biostratigraphically trends and distribution as contemporaneous larger miliolids from the Tethys.
doi:10.5474/geologija.2002.033 fatcat:f37qrwpjhzcbljur575fqnxcrq