Effects of Semantic Context and Fundamental Frequency Contours on Mandarin Speech Recognition by Second Language Learners

Linjun Zhang, Yu Li, Han Wu, Xin Li, Hua Shu, Yang Zhang, Ping Li
2016 Frontiers in Psychology  
doi:10.3389/fpsyg.2016.00908 pmid:27378997 pmcid:PMC4905971 fatcat:tottc34fvvc43aout3niq6gi5e