Light and magnetism dual-gated photoinduced electron transfer-reversible addition–fragmentation chain transfer (PET-RAFT) polymerization

Lingjuan Hu, Qi Wang, Xiaomeng Zhang, Haitao Zhao, Zhe Cui, Peng Fu, Minying Liu, Nan Liu, Shengbao He, Xinchang Pang, Xiaoguang Qiao
2020 RSC Advances  
PET-RAFT polymerization can be reversibly ceased in the absence of light or under an external magnetic field with a novel raspberry-like γ-Fe2O3@CD nanocatalyst.
doi:10.1039/d0ra00401d fatcat:eyf6ssiyonc3tbcuidu4nis62y