Nadzieja i ton afektywny narracji a wzrost potraumatyczny osób, które utraciły sprawność ruchową

Mariusz Zięba
2015 Roczniki Psychologiczne  
NADZIEJA I TON AFEKTYWNY NARRACJI A WZROST POTRAUMATYCZNY OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY SPRAWNOĝû RUCHOWĄ Artykuł prezentuje wyniki badania 50 osób, które na skutek wypadku utraciły sprawnoĞü ruchową. Analiza treĞci przeprowadzonych z nimi wywiadów narracyjnych wskazuje na to, Īe pozytywny ton afektywny opowiadaĔ o wypadku i jego wpływie na Īycie jednostki wiąĪe siĊ z wyĪszym poziomem wzrostu potraumatycznego. Innymi czynnikami sprzyjającymi doĞwiadczaniu wzrostu potraumatycznego okazały siĊ nadzieja na
more » ... ały siĊ nadzieja na sukces i nadzieja podstawowa, a takĪe obecnoĞü w treĞci narracji motywu sprawczoĞci. Słowa kluczowe: narracje, nadzieja, wzrost potraumatyczny. WPROWADZENIE Narracje są jedną z podstawowych form przekazu wiedzy o Ğwiecie i jej strukturalizacji (Bruner, 1991; TrzebiĔski, 2002) . UmoĪliwiają one porządkowa-Adres do korespondencji: MARIUSZ ZIĉBA -Instytut Psychologii, Szkoła WyĪsza Psychologii Społecznej. Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, ul. gen. Bardzo dziĊkujĊ osobom, które przyczyniły siĊ do powstania artykułu, przede wszystkim mgr Karolinie WysokiĔskiej za pomoc w prowadzeniu wywiadów z uczestnikami badania oraz dr. Wojciechowi Laskowskiemu za podjĊcie siĊ roli sĊdziego kompetentnego, a takĪe anonimowym Recenzentom, których wnikliwe uwagi pomogły wyeliminowaü niektóre ze słabych stron pierwotnej wersji tekstu. Przygotowanie artykułu zostało dofinansowane ze Ğrodków budĪetowych na naukĊ w latach 2010-2013 w ramach projektu badawczego N N106 281739. 2015, XVIII, 1, 41-50
doi:10.18290/rpsych.2015.18.1-2pl fatcat:cxfuhinj3jeazdagjfqtkewzwm