SUBURBANIZACJA PO ŁÓDZKU NA PRZYKŁADZIE STAREJ GADKI ZLOKALIZOWANEJ W STREFIE PODMIEJSKIEJ ŁODZI
SUBURBANIZATION IN ŁÓDŹ FASHION (A CASE STUDY OF STARA GADKA LOCATED IN THE SUBURBAN AREA OF ŁÓDŹ)

Małgorzata Rejter, Uniwersytet Łódzki
2018 STUDIA MIEJSKIE  
ABSTRAKT: W dobie przemian funkcjonalno-przestrzennych w większości współczesnych wsi warto bliżej zbadać zachodzące w nich procesy. Celem artykułu jest identyfikacja przestrzennych aspektów suburbanizacji na przykładzie studium przypadku Starej Gadki. Ma on za zadanie ukazanie z poziomu sołectwa podobieństw występujących zjawisk w zależności od cech geograficznych. W pracy ukazano wieloetapowe przemiany przestrzenne w sołectwie, które stanowi przykład wsi leżącej w aglomeracji łódzkiej i
more » ... ji łódzkiej i bezpośrednio przylegającej do Łodzi. Pod wpływem dużego miasta wsie ulegają przemianom, a następnie zostają przez nie wchłonięte. Dzięki takim procesom Łódź, podobnie jak inne miasta, zwiększa swoją powierzchnię. Przeprowadzone badania inwentaryzacji wykazały, że Stara Gadka znajduje się w fazie wchłaniania i w niedalekiej przyszłości może się stać częścią Łodzi. ABSTRACT: In the era of functional and spatial changes going on in most contemporary villages, it is worth examining the processes taking place in them. The aim of the article is to identify the spatial aspects of suburbanization, based on the case study of Stara Gadka. The task is to show the similarities of occurring phenomena in dependence of geographic features perceived from the level of the village. The work presents multi-stage spatial changes in the village, which is an example of a village located in the Łódź agglomeration and directly adjacent to Łódź. Under the influence of a big city, the villages are transformed and then they are absorbed by the cities. Thanks to such processes, Łódź, like other cities, increases its area. The conducted inventory research showed that Stara Gadka is in the absorption phase and may become a part of Łódź in the near future.
doi:10.25167/sm2018.032.06 fatcat:ug4dkr5y2fgz3djc55p7eag44q