YAŞLILIKTA AKTİVİTE KURAMI İLE YAŞAMDAN KOPMA KURAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

Akın ÜÇOK
2018 Journal of International Social Research  
Öz Yaşlılık tanımı yapılması çok zor bir kavramdır çünkü herkesin algısına göre tanımı da değişmektedir. Fakat yapılan çalışmalara bakıldığında en genel anlamıyla yaşlanma hayata genç veda edenler hariç her canlının yaşayacağı tabii bir süreçtir. Son yıllarda dünya nüfusu incelendiğinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı giderek artmaktadır. Bu da Dünya ülkeleri açısından yaşlanmanın ya da yaşlılığın bir sosyal sorun olarak ortaya çıkması demektir. Bu kapsamda da literatür
more » ... teratür incelendiğinde bu alanda bir çok çalışmanın var olduğu görülecektir. Literatürün bu alanda çok sayıda çalışmayı barındırması da tabiki bu alandaki kuramların ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Bu çalışmada da bu kuramlardan en temel iki tanesi ele alınarak birbirleriyle karşılaştırılmak suretiyle yaşlılık alanında literatüre bir katkı sağlanmış olacaktır. Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Aktivite Kuramı, yaşamdan Kopma Kuramı. Abstract Senescence is a concept hard to define since its definition depends on the perception of every person but when, the studies are considered with the most general meaning, senescence is a natural process that will be experienced by every living being except the ones which pass away while young when the population o the World is analyzed it is seen that the proportion o the aged population in total population has been growing steadily in the recent years. And this means that growing old or senescence isto become a social problem for the countries of the World. And when the literature is examined it will be seen thet there are many researches in this context. And that the literatüre contains a lot of work in this area surely pioneered the emergence of theories in this area as well. İn this study, by handling the most basic two of these theories and compairing them with each other, a literary contribution will be made in the field of senescence.
doi:10.17719/jisr.20185639018 fatcat:ojxxnpcnqfabloypvudt6usdti