Deaths Among Homeless in Ankara

Murat Yağan, Uğur Koçak, Birol Demirel
2018 Adli Tıp Bülteni  
Özet Amaç: Evsizlik, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemiz için de ulusal bir sorundur. Evsiz insanlar arasındaki ölüm oranının genel nüfusa göre daha fazla olması, önlenebilir ölüm nedenlerinin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması konularında, sosyal yardım kurumlarının ve dolayısıyla devletin bilgilendirilmesini önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada konuya dikkat çekmek, ülkemizdeki evsiz insanlara ait istatistiklere katkıda bulunmak ve alınması gereken önlemler için veri sağlamak
more » ... için veri sağlamak amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: 1997-2006 yılları arasında, Ankara'da ölen 127 evsiz insana ait ölü muayenesi ve otopsi tutanaklarına Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı arşivlerinden ulaşılmış; olgular cinsiyet, yaş, ölü bulunduğu yer ve mevsim, ölüm nedenleri açısından geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Olgulardan elde edilen veriler kaydedilerek paket istatistik programı (SPSS) kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Ölen evsizlerin 116'sı (%91,33) erkek olup en çok 31-60 yaş (%70,08) grubunda ölümler gözlenmiştir. Ölü bulundukları yerler metruk bina, inşaat ve baraka benzeri gibi kapalı bulunan yerlerdir. Ölümler en çok sonbahar ve kış mevsimlerinde (%62,99) görülmüştür. Ölen evsiz insanların %67,71'inin genel vücut hijyeni bozuk bulunmuş, %42,51'ine otopsi yapılmıştır. Doğal olmayan nedenlerden ölümlerde (%55,11), ölüm nedeni olarak en çok trafik kazaları (%14,17) ve alkol entoksikasyonu (%7,87) saptanmış, doğal nedenli ölümlerde ise sırasıyla akut myokard enfarktüsü (%18,90) ve beslenme bozukluğuna bağlı çoklu organ yetmezliği (%5,51) tespit edilmiştir. Sonuç: "Evsiz" insan ölümlerinde; ölümün meydana geldiği yerin, öncelikle olay yeri inceleme ekipleri ve Adli Tıp Uzmanı tarafından değerlendirilmesi, tanık ifadelerinin ayrıntılı bir şekilde alınması ve gerçek ölüm nedenlerinin belirlenmesinin, bu insanların yaşam sürelerini artıracak gerekli tedbirlerin alınmasında temel bir veri kaynağı olacağı düşüncesindeyiz. Abstract Objective: Homeless people are a national problem for Turkey as well as in other countries. The higher death rates of homeless people than general population makes important to determine causes of preventable deaths and to inform the social institutions and the state about to take precautions against these deaths. Aim of this study is to build public attention to this problem, to make contribute to the statistical data about homeless people in our country and to obtain data in order to take preventive measures. Materials and Methods: In this study, autopsy reports of 127 homeless cases who died in Ankara and recorded by Morgue Department of Forensic Medicine Institution in Ankara between 1997-2006 were reviewed. The data were evaluated retrospectively in terms of age, gender, the place where the deceased was found, the season and the cause of death. The data obtained from the cases were recorded and analyzed by using the statistical program (SPSS 16.0). Results: It was found that 116 (91.33%) of homeless deaths were men and the most frequent deaths were between 30-61 years with a ratio of (70.08%). The places where they were found are mostly derelict buildings, construction sites and shielding places. Deaths mostly occurred in autumns and winters (62.99%). General hygiene of the found corpses of the homeless people (67.1 %) were distorted and autopsy was held for 42,51 % of total. It was determined that unnatural death causes (%55.11) were traffic accidents (14.17 %) and alcoholic intoxications (7.87%). Natural causes of deaths were found to be acute myocardial infarctions (18.90%) and multi organ failures based on malnutrition (5.51%) respectively. Conclusion: We can conclude that the data collected by the forensic evaluation of the death place by crime scene investigation team, taking detailed declarations of witnesses and determining the cause of deaths among "Homeless" people might be the fundamental data for taking necessary precautions in order to increase life expectancy of these homeless people.
doi:10.17986/blm.2018345597 fatcat:bct4oiqxkvdllhezcdmadzrdfy