DRIVER'S RESPONSIBILITY FOR SPEEDING

S.M. Shkola, O.O. Myslyva
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
С.М., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри публічного права Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Мислива О.О., к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Стаття висвітлює актуальність забезпечення безпеки дорожнього руху. Незважаючи на значні спроби законодавця модернізувати цю сферу та впровадження нових технічних заходів, які значно зменшують показники аварійності та смертності на автошляхах, вітчизняна
more » ... ляхах, вітчизняна правозастосовна практика переконує в наявності певних вад у механізмі притягнення до юридичної відповідальності водія за порушення встановлених правил, зокрема з питань адміністративної відповідальності за перевищення швидкості водіями транспортних засобів. Авторами наведено статистику цього виду правопорушень, яка свідчить про їх суспільну небезпечність і значну поширеність, а також потребу подальшого пошуку заходів, здатних її змінити та знизити до мінімально можливого рівня. У статті здійснено аналіз окремих прикладів притягнення водіїв транспортних засобів за порушення встановлених у законодавстві правил дорожнього руху, пов'язаних зі швидкістю. Увагу привернуто до того факту, що з 2020 року пов'язане з цим видом інше правопорушення, яке було адміністративним, -керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння планується посилити до кримінального. Перевищення швидкості водіями транспортного засобу є наслідком керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. При цьому воно так само потенціює значну суспільну небезпечність з огляду на наслідки, яких здатне заподіювати, і за даними статистики навіть є більш поширеним. Дослідження правозастосовної практики свідчить про зменшення майже в половину динаміки та кількості правопорушень, вчинених у стані алкогольного чи інших видів сп'яніння з моменту законодавчої пропозиції їх визнати злочинними. Тож авторами розглядається можливість серед існуючих технічних і правових заходів, які створюють умови примусового зниження швидкості руху водіями, посилити відповідальність і за перевищення швидкості руху, а на законодавчому рівні закріпити більший обсяг повноважень патрульної поліції в цій сфері, а також можливість віртуального відстеження допустимої швидкості руху за допомогою операторів мобільного зв'язку (телекомунікаційних мереж). Ключові слова: аварія, безпека дорожнього руху, засоби фото-і відеофіксації, транспортні засоби, швидкість руху, патрульна поліція, «TruCam». The article suggests the relevance of road safety. Despite significant attempts by the legislator to modernize this area and introduce new technical measures that significantly reduce accidents and deaths on highways, domestic law enforcement practice convinces of certain shortcomings in the mechanism of bringing a driver to justice for violating established rules, in particular, on administrative issues. responsibility for speeding by drivers of vehicles. The authors present statistics of this type of offenses, which indicates their social danger and significant prevalence, as well as the need for further search for measures that can change it and reduce it to the minimum possible level. The article analyzes some examples of attracting drivers of vehicles for violating the traffic rules established by law, related to speed. Attention is drawn to the fact that from 2020, another offense related to this type, which was administrative -driving under the influence of alcohol, drugs or other intoxicants, is planned to increase to criminal. Driving speeding, mostly as an obvious cause and effect, is the result of driving under the influence of alcohol, drugs or other intoxicants. At the same time, it also potentiates the significant public danger given the consequences it can cause, and according to statistics, is even more common. A study of law enforcement practice shows a reduction in almost half the dynamics and number of offenses committed under the influence of alcohol or other intoxication since the legislative proposal to declare them criminal. Therefore, the authors consider the possibility of existing technical and legal measures that create conditions for forced speeding by drivers, to increase the responsibility for speeding, and at the legislative level to consolidate more powers of the patrol police in this area, as well as the possibility of virtual tracking speed. with the help of mobile operators (telecommunications networks).
doi:10.32782/2524-0374/2020-3/68 fatcat:b6cvp2exhfhmxaxwrleqrx2vnq