Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi

Witold Chmielarz
2012 Problemy Zarzadzania  
Zasadniczym celem niniejszego artyku u jest identyfikacja metod zarz dzania projektami informatycznymi w ród tradycyjnych i nowoczesnych. W ostatnich latach podej cie do zarz dzania projektami systemów informatycznych ulega szybkim i wielokierunkowym przemianom. Klasyczna teoria projektowania i obecna pragmatyka coraz bardziej si rozmijaj . Wydaje si , e zastosowanie lekkich metod projektowania przynajmniej cz ciowo minimalizuje powstaj ce ró nice. Przeprowadzona analiza stara si wyja ni
more » ... a si wyja ni zaistnia e w tym zakresie w tpliwo ci oraz pokazuje, jak wybra w a ciw metod dla okre lonego przypadku zarz dzania projektem.
doi:10.7172/1644-9584.38.2 fatcat:ljeovolm45abpflvleot4ok55y