ROL BELİRSİZLİĞİ VE SANAL KAYTARMA: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Utku Güğerçin, EMEL BERKEM SIĞIRCIKOĞLU
2019 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)  
Öz Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olması ve/veya görevleri ile ilgili olarak kendilerinden beklenilen davranışların çalışanlara açıkça bildirilmemesi rol belirsizliği olarak adlandırılmaktadır. Rol Teorisi'nden hareketle; rol belirsizliği yaşayan çalışanların, maruz kaldıkları stresten dolayı üretkenlik ve performans karşıtı davranışlara yönelebilecekleri öngörülmektedir. Rol belirsizliğine verilen tepkiler farklılaşmakla birlikte, işyerlerinde artan
more » ... rnet kullanımı neticesinde çalışanlar, rol belirsizliğine tepki olarak sanal kaytarma davranışlarına yönelebilirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı rol belirsizliğinin, 'dijital çağın kahve molası' şeklinde tanımlanabilecek sanal kaytarma davranışlarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Türkiye'deki işletmelerde rol belirsizliğinin yüksek seviyede olmasına ve işyerlerinde internet erişiminin yaygınlaşmasına rağmen, rol belirsizliği ve sanal kaytarma ilişkisini ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması, araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırma; özel sektör çalışanları üzerinde, anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre çalışanların yaşadıkları rol belirsizliği, sanal kaytarma davranışlarını artırmaktadır. Bu doğrultuda, çalışanlara daha az rol belirsizliği yaşayacakları bir çalışma ortamı sunularak, mesai saatleri içerisinde kişisel amaçlı internet kullanımının azaltılmaya çalışılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: rol belirsizliği, sanal kaytarma, siber kaytarma, siber aylaklık, işyerinde iş dışı internet kullanımı. Abstract The lack of clear definitions regarding the employees' duties, authorities, and responsibilities and/or the absence of explicit disclosure of the expected behaviors in relation to the duties of the employees is called role ambiguity. According to the Role Theory; employees, who experience role ambiguity, may act against productivity and performance due to the stress they are exposed to. Although reactions to role ambiguity differ, as a result of the increased internet use in the workplaces, employees are more prone to engage in cyberslacking behaviors in response to role ambiguity. In this context, the aim of this study is to determine how role ambiguity affects cyberslacking behaviors, which can be defined as 'the coffee break of the modern age'. Despite the high level of role ambiguity and increasing use of the internet in Turkish businesses, the absence of any study analyzing the relationship between role ambiguity and cyberslacking reflects the significance of the study. Data is gathered by survey method and the sample was consisted of private sector employees. Results of the analysis revealed that role ambiguity has a significant positive effect on cyberslacking activities. In this regard, in order to lessen the usage of the internet for personal purposes during working hours, it is recommended that employees should have a working environment with less role ambiguity.
doi:10.20990/kilisiibfakademik.532421 fatcat:s7bobvj4wrcxblgfcmhldywcpu