Istraživanje ostataka hrama Sv. Pantelejmona u Nišu

Vojislav Korac
2001 Zbornik Radova Vizantološkog Instituta  
VOJISLAV KORA] ISTRA@IVAWE OSTATAKA HRAMA SV. PANTELEJMONA U NI[U U radu se saop{tavaju nalazi arheolo{kih istra'ivawa ostataka hrama Sv. Pantelejmona. Uz izve{taj o nalazima predla'e se mogu}a studijska rekonstrukcija hrama. Osnovna obave{tewa o arheolo{kom istra'ivawu ostataka hrama Sv. Pantelejmona objavqena su u zborniku radova posve}enom Stefanu Nemawi. U tekstu koji se sada objavquje predo~ava se podroban izve{taj o istra'ivawima i nalazima ostvarenim u toku istra'ivawa, i poku{aj da se u
more » ... , i poku{aj da se u idealnom smislu prika'e zamisao prostora hrama. Oskudni gra|evinski ostaci bili su osnov za studijsku rekonstrukciju hrama. Pore|ewem osnova crkava kojima je bio ktitor Stefan Nemawa do{lo se do zakqu~ka da je zamisao prostora i strukture Sv. Pantelejmona bila najbli'a prostoru i strukturi Bogorodi~ine crkve u Studenici. Izve{taju o radovima prilo'en je katalog grobnih nalaza ukrasa i upotrebnih predmeta koji su po visokoj vrednosti o~igledno pripadali visokom dru{tvenom sloju. Arheolo{ko istra'ivawe ostataka hrama Sv. Pantelejmona u Ni{u ostvareno je u okviru dveju kampawa, 1966. i 1969. godine sredstvima Odeqewa za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, uz pomo} Narodnog muzeja u Ni{u. Od strane Filozofskog fakulteta u radu su u~estvovali u prvoj kampawi V. Kora} i N. Dudi}, u drugoj kampawi V. Kora}, Marica [uput, Dragan i Vesna Todorovi}, a od strane muzeja Bojana Deqanin i Radmila Ajdi} u obe kampawe. Svedene mogu}nosti {irih saznawa i ograni~ena sredstva bili su razlog {to radovi nisu nastavqeni. Osnovno obave{tewe o rezultatima istra'ivawa objavqeno je u zborniku radova Stefan Nemawa -Sveti Simeon Miroto~ivi. Istorija i predawe. 1 U ovom tekstu se saop{tavaju iscrpniji podaci o prirodi i toku istra'ivawa kao i o ukupnim nalazima.
doi:10.2298/zrvi0239103k fatcat:gingrm7k6nde7gkugbfisqc7fi