Kierunki rozwoju usług opieki długoterminowej w Polsce

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz
2016 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Opieka długoterminowa w Polsce w ramach systemu zabezpieczenia społecznego zarezerwowana jest dla osób najbardziej potrzebujących i rozczłonkowana pomiędzy dwa systemy -system opieki społecznej i system ochrony zdrowia. Rosnące potrzeby opiekuńcze polskiego społeczeństwa wymuszają dyskusję na temat publiczno-prywatnego modelu fi nansowania opieki, w którym kryterium publicznej pomocy opierałoby się na stopniu niesamodzielności osoby starszej. Celem artykułu jest analiza aktualnych
more » ... analiza aktualnych i projektowanych rozwiązań w obszarze opieki długoterminowej oraz sposobów jej fi nansowania w Polsce. Słowa kluczowe: fi nansowanie opieki długoterminowej, urynkowienie usług, niesamodzielność. Abstract: Formal long-term care in Poland is reserved for the most deprived and is divided between two systems: a system of social welfare and a health care system. Growing care needs in Polish society have created a discussion of a public-private funding model of care in which the criterion of public support would be based on the degree of dependence of an elderly person. Th e aim of the article is to analyze the current and planned solutions for long-term care and the manner of fi nancing it in Poland.
doi:10.18559/soep.2016.9.2 fatcat:wltvyg2g7rggjeoo7oc6gkuxla